Category

Remiss

Remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd” (SOU 2020:44)

By | Remiss

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda” (SOU 2020:44).

Kommittén om grundlagsskadestånd lade fram sitt betänkande den 19 augusti 2020. Betänkandets förslag innebär att det klargörs i lag att staten och kommunerna kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelser av enskildas grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen.

Förslaget går tillbaka på rättsfallen ”Medborgarskapet I” NJA 2014 s. 323 och ”Medborgarskapet II” NJA 2018 s. 103, som drevs av Centrum för rättvisa. I dessa rättsfall slog Högsta domstolen fast att staten kan bli skadeståndsskyldig om enskildas rätt till skydd för medborgarskap i 2 kap. 7 § regeringsformen överträds.

Centrum för rättvisa instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av att i skadeståndslagen tydliggöra rättsläget i fråga om det allmännas skadeståndsansvar för överträdelser av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen.

Centrum för rättvisa har i övrigt endast synpunkter på detaljer i förslaget.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

 

Remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55)

By | Remiss

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande för att uppmana lagstiftaren att säkerställa ett tillräckligt skydd för enskildas personliga integritet när myndigheter lämnar ut deras personuppgifter digitalt.

Under hösten presenterade Öppna data-utredningen sitt betänkande ”Innovation genom information” (SOU 2020:55), med förslag på hur det s.k. Öppna data-direktivet ska genomföras i Sverige. Direktivets huvudsakliga syfte är att främja innovation genom att ge ökad digital tillgång till information från myndigheter och andra offentliga aktörer. EU:s medlemsstater har fram till juli 2021 på sig att införliva direktivet i sin lagstiftning.

Utredningen har uppmärksammat att ökad tillgång till digital information från den offentliga sektorn kan medföra risker för den personliga integriteten. Digitala format ger nämligen större möjligheter än analoga format att samköra, bearbeta och förädla information. I praktiken betyder det att information som en myndighet har om en individ kan bearbetas och spridas enklare om den lämnas ut digitalt.

För att motverka de risker som ökad digital tillgång till information kan innebära för den personliga integriteten föreslår Öppna data-utredningen att ett par skyddsmekanismer införs i den nya lagen. Framförallt föreslås att den myndighet som tar emot en begäran om att lämna ut information digitalt, eller överväger att på eget initiativ göra informationen tillgänglig digitalt, först ska bedöma om ett digitalt utlämnande är ”olämpligt” med hänsyn till skyddet av personuppgifter.

Centrum för rättvisa ifrågasätter om de skyddsmekanismer som föreslås i betänkandet är tillräckliga för att garantera ett adekvat skydd för enskildas rättigheter. I sitt remissvar ger stiftelsen därför flera förslag på hur lagtexten och lagmotiven bör kompletteras och förtydligas för att stärka skyddet för den personliga integriteten. De primära åtgärderna som Centrum för rättvisa föreslår är att lagstiftaren i) förtydligar i lagtexten och lagmotiven i vilka situationer det ska anses olämpligt att lämna ut uppgifter digitalt med hänsyn till skyddet av personuppgifter, och ii) inför en skyldighet för offentliga aktörer att samråda med Datainspektionen när utlämnande av digital information enligt den nya lagen kan innebära risker för enskildas privatliv och integritet.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!