Aktuellt

Centrum för rättvisa avstyrker lagförslag som försämrar enskildas äganderätt och tillgång till rättvisa


Den statliga utredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67) föreslår bland annat att kommunerna ska ges möjlighet att tvångsinlösa privat mark utan ersättning. Samtidigt försämras enskildas möjligheter att överklaga sådana beslut. Centrum för rättvisa avstyrker förslaget och utvecklar idag sin kritik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs Centrum för rättvisas debattartikel i Dagens Samhälle.

– Det är tydligt att utredningens förslag kommer i konflikt med grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Därför är det anmärkningsvärt att utredningen inte ens resonerar kring detta. Att förslag om inskränkningar i grundlagsskyddade rättigheter så lättvindigt läggs fram är ett illavarslande tecken i tiden, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisa framför i sitt remissyttrande till regeringen tre invändningar mot förslaget:

  1. Förslaget innebär ett avsteg från huvudregeln att ersättning ska utgå till ägaren vid tvångsinlösen. Att minska ersättningen från dagens 125 procent av marknadsvärdet till noll är drastiskt.
    .
  2. Förslaget säkerställer inte en fullständig proportionalitetsbedömning, där kommunens intresse av att ta privat mark i varje enskilt fall måste vägas mot ägarens rätt till skydd för sin egendom. Detta är oförenligt med Högsta domstolens grundlagspraxis från senare år, som klargör att det alltid ska göras en noggrann avvägning när det allmänna tar enskildas egendom med tvång.
    .
  3. Förslaget medför att fastighetsägare som vill överklaga beslut om tvångsinlösen inte kan få ersättning för sina advokatkostnader. Det betyder att enskildas möjligheter att tillvarata sin rätt blir en plånboksfråga. Detta leder till en ojämlik tillgång till rättvisa som kommer i konflikt med den grundlagsskyddade rätten till en rättvis rättegång.

Centrum för rättvisa granskar lagförslag med avseende på hur de förhåller sig till bestämmelserna om enskildas grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen och i Europakonventionen.

Länkar:

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande över lagförslaget.

Läs Centrum för rättvisas debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs utredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67).

Kontakt:

Fredrik Bergman, jurist och Chef för Centrum för rättvisa