Category

Aktuellt

Paula Röttorp ny jurist på Centrum för rättvisa

By Aktuellt

Centrum för rättvisa har rekryterat Paula Röttorp som ny senior jurist. Paula, som börjar efter årsskiftet, är idag advokat och delägare på Hannes Snellman Advokatbyrå, där hon även har varit Managing Partner. Paula har tidigare varit ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. I sin nya roll kommer hon att vara med och leda verksamhetens rättsprocesser.

– Jag har under många år följt Centrum för rättvisas verksamhet genom styrelsen och är djupt imponerad av vad man åstadkommit. Centrum hjälper enskilda att stå upp för sina grundläggande fri- och rättigheter mot felande myndigheter och driver fram vägledande avgöranden som gör att andra inte behöver hamna i samma sits. Jag vill utveckla den svenska rättsstaten genom att hjälpa enskilda att driva sina mål, säger Paula Röttorp.

Paula Röttorp är idag advokat och delägare på Hannes Snellman i Stockholm, där hon även har varit Managing Partner. Totalt sett har hon arbetat i 20 år på stora affärsjuridiska advokatbyråer. Innan det studerade hon juridik och ekonomi i Stockholm och Strasbourg och har även en Master of European Studies från College of Europe. Vid sidan av sitt arbete som advokat har Paula Röttorp skrivit kolumner i Svenska Dagbladet. Paula har varit ledamot av Centrum för rättvisas styrelse under åren 2006–2021. Paula tillträder sin anställning som senior jurist hos Centrum för rättvisa i januari 2022.

– Rekryteringen av Paula Röttorp innebär en ytterligare förstärkning av Centrum för rättvisas position som Sveriges främsta public interest law firm. Paula är en mycket skicklig advokat som har gjort ett fantastiskt arbete i Centrum för rättvisas styrelse. Vi är väldigt glada över att nu kunna välkomna henne som kollega och ytterligare växla upp vårt arbete för enskildas fri- och rättigheter i Sverige, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa. 

Presskontakter
Fredrik Bergman, 070-821 96 55, fredrik.bergman@centrumforrattvisa.se
Paula Röttorp, 076-000 00 60, paula.rottorp@hannessnellman.com

Foto: Stefan Tell

Partille kommun fälldes för brott mot äganderätten – sekretessbelägger uppgifter för att undvika ny stämning

By Aktuellt, Uncategorized

I april 2021 vann Centrum för rättvisas klient Bill Persson mot Partille kommun i hovrätten. Hovrätten slog fast att Partille kommun hade brutit mot grundlagen när den tvingat Bill Persson att betala 793 961 kronor i gatukostnadsavgifter för kommunens byggprojekt. Stiftelsens jurister har därefter begärt ut handlingar för att säkerställa att kommunen följer domen även i förhållande till andra kommuninvånare i Bill Perssons situation. Men kommunen har valt att lägga locket på och hänvisar till sekretess för att skydda sig mot ytterligare stämningar. Centrum för rättvisa har överklagat sekretessbeslutet till kammarrätten för att få del av handlingarna.

– Syftet med offentlighetsprincipen är att den offentliga maktutövningen ska kunna granskas. Det vore därför orimligt om staten eller kommuner kunde hemlighålla information med hänvisning till risken att de kan komma att hållas ansvariga i domstol för överträdelser av grundlagen och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Erik Scherstén och Emanuel Klerfelt Johansson driver målet mot Partille kommun.

Bakgrunden är att Partille kommun för några år sedan beslutade att ett område i kommunen skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse. Kommunen bestämde därefter att de befintliga fastighetsägarna i området skulle vara med och betala för nya vägar som behövdes för exploateringsprojektet. Pensionären Bill Persson var en av de fastighetsägare som drabbades. Fem dagar innan julafton år 2017 fick han en gatukostnadsfaktura från kommunen på 793 961 kronor som skulle betalas inom en dryg månad.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson Partille kommun. Under våren 2021 gav Hovrätten för Västra Sverige Bill Persson rätt och konstaterade att kommunens gatukostnadsavgifter utgjort en överträdelse av hans grundlagsskyddade egendomsskydd. Hovrätten förpliktade därför kommunen att betala tillbaka den olagliga avgiften.

I ett pressmeddelande skrev kommunen att den ansåg att hovrättens dom ”lämnar en hel del frågetecken kring vilka konsekvenser den innebär framgent”. Trots det valde kommunen att inte överklaga domen till Högsta domstolen. Som ett led i arbetet med att kontrollera att kommunen följer hovrättens dom har Centrum för rättvisa begärt ut en promemoria i vilken Partille kommuns rättsliga ombud analyserar konsekvenserna av domen i förhållande till andra fastighetsägare som krävts på höga avgifter. Kommunen vägrar dock att lämna ut stora delar av handlingen med hänvisning till risken för kommande rättsprocesser. Centrum för rättvisa har nu överklagat sekretessbeslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Läs överklagandet här.

Läs Partille kommuns sekretessbeslut här.

Läs mer om Centrum för rättvisas klient Bill Persson och gatukostnadsavgifterna i Partille kommun här.

Foto till vänster: Partille kommun. Foto till höger: Centrum för rättvisa.  

Kontakt
Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa.
073 543 41 01 / alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se

Familjeföretag förlorar mot Tillväxtverket om korttidsstöd – överklagar till HFD

By Aktuellt

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av återkrav av Tillväxtverket. Efter att Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Tillväxtverket bakläxa i en stor majoritet av fallen gällande vinstutdelning har nu kammarrätten gått på Tillväxtverkets linje. Några av de företagare som drabbats är Claudine och Alain Cavard, som driver ett rese- och turismföretag i Småland. De kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) innan jul i ett fall som kan bli vägledande.

– Vi är mycket besvikna över kammarrättens dom. Det här kan innebära slutet för oss och hundratals andra småföretagare som redan går på knäna eller står inför konkurs på grund av pandemin. Men vi kommer fortsätta kämpa för vårt familjeföretags överlevnad, säger Alain Cavard som driver rese- och turismföretaget SPF Fiskeresor AB tillsammans med sin fru Claudine Cavard.

Det var i januari 2021 som Claudine och Alain Cavard fick beskedet – det korttidsstöd de fått till Alains lön krävdes tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det beslutat om en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med de stöd som de har fått. Av de som överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm fick de allra flesta rätt och domstolen upphävde en stor majoritet av Tillväxtverkets återkrav grundade på vinstutdelningar.

Men nu har Kammarrätten i Stockholm i stort gått på Tillväxtverkets linje. I fallet Cavard ifrågasätter domstolen inte att företaget har haft ekonomiska svårigheter, men anser att beslutet om utdelning innebär att korttidsstödet ändå ska krävas tillbaka. Enligt kammarrätten har makarna Cavard genom transaktionen använt sig av delar av sin ekonomiska buffert i stället för att trygga den egna verksamheten, trots att makarna aldrig gjorde utdelningen.

En av tre domare i målet hos kammarrätten var skiljaktig och ville ge makarna Cavard rätt.

Domen kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen innan jul.

– Det är beklagligt att kammarrätten har godtagit Tillväxtverkets återkrav, trots att de enskilda inte har gjort något fel. Att kammarrätten går på motsatt linje som förvaltningsrätten och dessutom är oenig visar att det behövs ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för företagarna tillsammans med Erica Wide och Henrietta Cahn.

Läs kammarrattens dom här.

Kontakt:

Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Claudine och Alain Cavard
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

Christina Ramberg ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse

By Aktuellt

Professorn i civilrätt Christina Ramberg har utsetts till ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse.

– Jag är stolt och hedrad över att ha fått frågan att bli ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Jag har följt verksamheten med stort intresse sedan starten för snart 20 år sedan. Det ska bli fantastiskt spännande att få bidra till att stärka det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige och därigenom långsiktigt medverka till att stärka förtroendet för rättsstaten. Jag är särskilt fascinerad av hur Centrum för rättvisa förverkligar sin målsättning genom prejudikat från våra högsta domstolar, säger Christina Ramberg.

Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 1998 och verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon är specialiserad på avtalsrätt och är författare till ett stort antal juridiska läroböcker och standardverk inom sitt område. Christina är en uppskattad föreläsare och har vunnit utmärkelser som Årets Jurist och Årets lärare.

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter genom prejudikatbildande rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning. Styrelsen är Centrum för rättvisas högsta beslutande organ och bestämmer över stiftelsens medel och vilka rättsfall som ska drivas. I styrelsen ingår sedan tidigare Tomas Nicolin, Kristoffer Löf, Sanna Rayman, Tomas Billing, Martina Lind och Fredrik Bergman. Styrelsen arbetar på ideell basis.

– Vi är mycket glada över att Christina Ramberg har tackat ja till att bli ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Christinas breda juridiska kompetens och starka samhällsintresse kommer vara en stor tillgång i styrelsens arbete. Vi är tacksamma över att det är så många som på olika sätt vill vara med och bidra till Centrum för rättvisas arbete med att värna enskildas rättssäkerhet, säger Tomas Nicolin som är ordförande för Centrum för rättvisas styrelse.

Presskontakter

Tomas Nicolin, ordförande för Centrum för rättvisas styrelse, 070-951 72 72.

Christina Ramberg, professor i civilrätt och ledamot i Centrum för rättvisas styrelse, 072-200 65 00, christina.ramberg@christinaramberg.se.

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ledamot i dess styrelse, fredrik.bergman@centrumforrattvisa.se, 070-82 19 655.

Hovrätten: Ingenjören Ali Omumi nekas ersättning för felaktig kompetensutvisning

By Aktuellt

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel. Efter att han stämt staten avslog Stockholms tingsrätt hans begäran om skadestånd. I en dom i dag har Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Det här är en väldigt viktig process för mig så det är klart att jag är besviken på hovrättens dom. Jag och min familj utvisades helt i onödan på grund av ett misstag som min förrförra arbetsgivare gjorde. För mig framstår det som självklart att det var felaktigt, säger Ali Omumi.

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige sommaren 2018 på grund av han haft vissa brister i sitt försäkringsskydd hos sin förrförra arbetsgivare. Utvisningen skedde trots att hans befintliga anställning hos ABB i Ludvika uppfyllde alla villkor för arbetstillstånd. Några månader efter att Ali Omumi hade tvingats lämna Sverige ansökte han om ett nytt arbetstillstånd. Men då avslog Migrationsverket hans ansökan eftersom myndigheten tyckte att den hade kommit för tidigt, trots att det inte finns någon sådan regel.

Först efter en lång process mot Migrationsverket kunde Ali Omumi under hösten 2019 komma tillbaka till sitt arbete på ABB.

Migrationsverket har under många år utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag som berott på deras arbetsgivare, ett problem som kommit att beskrivas som ”kompetensutvisningar” eftersom det drabbat många arbetstagare i eftertraktade bristyrken som t.ex. ingenjör och programmerare.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ali Omumi staten och begärde skadestånd för att han först felaktigt utvisades och sedan hindrades från att komma tillbaka till Sverige. Det är första gången som en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämmer staten och utkräver ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar.

Under hösten 2020 bedömde Stockholms tingsrätt att myndigheterna ”haft fog” för sina bedömningar. Ali Omumi nekades därför skadestånd. I en dom har nu Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrätten konstaterar att utvisningen av Ali Omumi berodde på ett rättsläge som kommit att bli ”problematiskt”. Detta är enligt hovrätten dock inte tillräckligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

– Migrationsverket har haft en felaktig utvisningspraxis som drabbat Ali Omumi orimligt hårt. Hovrättens dom visar att tröskeln för att staten ska kunna hållas ansvarig vid felaktig rättstillämpning är för hög. Vi ser därför fram emot att ta målet vidare till Högsta domstolen, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Lisa Hyder företräder Ali Omumi i rättsprocessen.

Läs hovrättens dom här.

Kontakt:

Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa
073-373 08 53 / erik.schersten@centrumforrattvisa.se

Vinst i Matildas fall: Kammarrätten underkänner överklagandeförbud i LVU

By Aktuellt

Ystads kommun har utan motivering hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt LVU får kommunens beslut inte överklagas. I en principiellt viktig dom har nu Kammarrätten i Göteborg slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen. Matilda har därför rätt att få kommunens beslut att begränsa kontakten mellan henne och hennes syskon prövat i domstol. Domen kan få betydelse för många andra.

– Det är grundläggande i en rättsstat att ingripande beslut mot enskilda kan prövas i domstol. Kammarrättens dom stärker rättssäkerheten i Sverige och kan få betydelse för många andra i Matildas situation, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Matilda tillsammans med juristen Erica Wide.

Det strider mot rätten till domstolsprövning i Europakonventionen att beslut enligt LVU om att begränsa kontakten mellan syskon inte får överklagas. Det har Kammarrätten i Göteborg slagit fast i en principiellt viktig dom. Centrum för rättvisas klient Matilda – som efter ett beslut av socialnämnden i Ystads kommun enbart har fått ha mycket begränsad kontakt med sina syskon – kommer nu att få sitt fall prövat i domstol.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt två år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna.

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna så har socialnämnden utan motivering hindrat Matilda och hennes syskon från att ha kontakt med varandra. Socialnämnden tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon och sedan januari 2020 har hon bara vid ett fåtal tillfällen fått träffa sina syskon.

I mars 2021 fattade kommunen ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda försökt få överklagandeförbudet åsidosatt genom att överklaga beslutet till domstol. Förvaltningsrätten avvisade hennes överklagande i maj 2021.

Men nu ändrar Kammarrätten i Göteborg förvaltningsrättens beslut och åsidosätter överklagandeförbudet i LVU. Kammarrätten återförvisar målet till förvaltningsrätten som nu ska pröva om socialnämndens har haft fog för sitt beslut att begränsa kontakten mellan Matilda och hennes syskon.

– Det är bra att kammarrätten täpper till luckan i lagen som under lång tid har gjort att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol, avslutar Alexander Ottosson.

Läs domen från kammarrätten här.

Kontakt: Alexander Ottosson, 073-543 41 01 / alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se

Högsta förvaltningsdomstolen avgör om enskilda som får rätt mot felande myndigheter kan få ersättning för sina rättegångskostnader

By Aktuellt

Enskilda som behöver hjälp av jurist för att överklaga felaktiga myndighetsbeslut till domstol får i dag stå för den kostnaden själv. Det innebär i praktiken att den som inte har råd att anlita jurist hamnar i ett underläge och får det svårare att tillvarata sin rätt mot felande myndigheter. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra om detta kan strida mot rätten till en rättvis rättegång, i ett rättsfall som Centrum för rättvisa driver.

– Vår uppfattning är att det är oförenligt med rätten till en rättvis rättegång att enskilda tvingas betala för att få rätt mot felande myndigheter i domstol, inte minst med hänsyn till att det slår särskilt hårt mot människor som inte har råd med en jurist. Om Högsta förvaltningsdomstolen håller med om detta kan det här fallet bli vägledande och stärka enskildas rättssäkerhet i Sverige på ett dramatiskt sätt, säger Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud i Högsta förvaltningsdomstolen tillsammans med juristerna Erik Scherstén och Erica Wide.

Huvudregeln i förvaltningsmål är att enskilda som överklagar myndighetsbeslut till domstol får betala sina egna rättegångskostnader, även om den enskilde vinner målet. Men på senare tid har Högsta domstolen och Europadomstolen bedömt att en sådan regel kan strida mot den grundläggande rätten till en rättvis rättegång i regeringsformen respektive Europakonventionen. Anledningen är att rätten till en rättvis rättegång förutsätter att parterna är likställda i processen, och att neka rättegångskostnadsersättning gör att enskilda hamnar i ett underläge mot myndigheterna som inte är godtagbart.

Det är mot den bakgrunden som Högsta förvaltningsdomstolen nu har beslutat att pröva om en enskild som vunnit mot en myndighet i förvaltningsdomstol har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader med stöd av bestämmelserna om rätten till en rättvis rättegång. Det aktuella fallet handlar om en person som vunnit mot Skatteverket i ett ärende om namnbyte och som haft kostnader för jurist.

Skatteverkets uppfattning i målet är att den enskilde inte ska få ersättning för sina rättegångskostnader, oavsett om en sådan rätt följer av rätten till en rättvis rättegång. Skatteverket anser att Högsta domstolens uttalanden om regeringsformens rätt till en rättvis rättegång inte gäller i förvaltningsdomstolarna. Skatteverket anser vidare att även om en rätt till ersättning följer av Europakonventionen, är det en fråga som måste lösas av lagstiftaren och inte av domstol. Skatteverket vill därför att Högsta förvaltningsdomstolen ska slå fast att förvaltningsdomstolarna även i fortsättningen ska avslå berättigade krav på rättegångskostnader och i stället hänvisa enskilda till att i efterhand stämma staten på skadestånd för brott mot rätten till en rättvis rättegång.

– Skatteverkets uppfattning är orimlig och urholkar rätten till en rättvis rättegång. Det finns stöd i såväl grundlagen som i Europakonventionen för att enskilda som fått rätt mot en felande myndighet i domstol ska kunna få ersättning för sina rättegångskostnader. Vår förhoppning är att Högsta förvaltningsdomstolen ska komma fram till den slutsatsen på motsvarande sätt som Högsta domstolen och Europadomstolen redan har gjort, avslutar Alexandra Loyd.

Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att frågan om rättegångskostnader ska avgöras av domstolen i dess helhet (plenum). Det sker exempelvis vid fall som är av stor prejudicerande betydelse. Målet kommer att avgöras efter föredragning som ska ske den 30 september 2021. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kommer att bli offentligt under hösten, men exakt datum är inte bestämt.

Kontakt: Alexandra Loyd, 073-767 92 73

Läs mer om fallet här.

Uppsatstävling: 25 000 kr till bästa examensuppsats om fri- och rättigheter

By Aktuellt

Har du skrivit en examensuppsats om fri- och rättigheter? Ansök om 2021 års Midander-Lönnstipendium senast den 15 oktober 2021!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter har Centrum för rättvisa instiftat Midander-Lönnstipendiet. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och delas ut i december varje år till den student som under det senaste året har skrivit den bästa uppsatsen om fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor.

För att vara aktuell för stipendiet behöver din uppsats:

  • vara en examensuppsats inom juristprogrammet eller – om du läser en annan utbildning – skriven på magister- eller masternivå,
  • behandla fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor som är av betydelse i Sverige,
  • ha betygssatts med högsta betyg (t.ex. AB, A eller VG), och
  • vara betygssatt det senaste året.

Du skickar in din ansökan per e-post till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se senast den
15 oktober 2021. Din ansökan ska innehålla uppsatsen och en kopia på ditt betyg.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet på https://centrumforrattvisa.se/student/#midander.

Vi ser fram emot att läsa din uppsats!

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy: http://centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/

Centrum för rättvisa söker jurister

By Aktuellt

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka det konstitutionella fri- och rättighetsskyddet genom rättsprocesser och prejudikatbildning. Med juridiken som verktyg har vi under snart tjugo års tid varit en stark röst för individens rätt. Genom ett stort antal banbrytande prejudikat har vi också bidragit till att utveckla juridiken och stärka den svenska rättsstaten. Nu söker vi dels processjurister, dels juniora jurister som vill ansluta sig till vårt växande processteam.

Centrum för rättvisas arbete går ut på att i domstol företräda enskilda som har fått sina konstitutionella rättigheter överträdda av staten eller kommunerna. Våra rättsprocesser syftar till att ge enskilda upprättelse i rättsfall som bildar vägledande prejudikat och på så sätt kommer fler till del. Centrum för rättvisa har alltid klienten i fokus och strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga juridiska rådgivning och processföring.

Som jurist hos Centrum för rättvisa blir du snabbt en viktig del av ett kreativt processteam med en stark laganda och unik kompetens i strategisk processföring, som lett till 21 vinster i högsta instans. Som arbetsgivare är vi måna om dig och din karriärutveckling och är övertygade om att vi kan erbjuda ett meningsfullt juristjobb med arbetsuppgifter utöver det vanliga.

Till tjänsten som junior jurist söker vi dig som

  • Har tagit juristexamen med mycket goda resultat.
  • Tycker om att leverera med stor punktlighet och hög kvalitet såväl individuellt som i team.
  • Är intresserad av principiellt viktiga rättsprocesser och är nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Till tjänsten som processjurist söker vi dig som

  • Har tagit juristexamen med mycket goda resultat och har arbetat som jurist i minst två år. Arbete med rättsprocesser är särskilt meriterande, exempelvis arbete i domstol eller i processgrupp på advokatbyrå.
  • Är en mycket skicklig jurist med hög integritet, väl utvecklad kommunikationsförmåga samt kapacitet att leverera med stor punktlighet och hög kvalitet såväl individuellt som i team.
  • Är intresserad av principiellt viktiga rättsprocesser som bidrar till att utveckla juridiken och stärker det konstitutionella skyddet för individens fri- och rättigheter, samt är nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som processjurist respektive junior jurist kommer du att få företräda enskilda människor i principiellt viktiga rättsfall.

Du blir en del av vårt team och får lära dig att ta fram strategier för framgångsrik processföring och kommunikation. Du kommer snabbt att utveckla dina kunskaper i processföring och de rättsområden som våra rättsfall berör. Några särskilda förkunskaper i konstitutionell rätt krävs inte.

Våra rättsfall drivs i projektform i team bestående av tre till fyra jurister. I varje team finns det seniora jurister som handleder och ger feedback till de yngre juristerna. Vi har ungefär ett tjugotal rättsfallsprojekt som pågår samtidigt.

Du kommer också att bli en del av det spännande arbetet med att identifiera problemområden i rättssystemet och att hitta nya rättsfall.

Slutligen kommer du att få vara med och bidra till vårt viktiga studentprogram som handlar om att väcka yngre juristers intresse för juridikens roll i samhället och konstitutionella frågor.

Vad vi erbjuder

Anställningen som processjurist är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

Anställningen som junior jurist är en visstidsanställning på heltid under ett år. Det finns möjlighet till förlängning.

Centrum för rättvisa har marknadsmässiga anställningsvillkor. Tillträde för såväl processjurist som junior jurist sker efter överenskommelse, förslagsvis i januari 2022.

Centrum för rättvisa har sitt fysiska kontor i Gamla stan i Stockholm med tretton medarbetare, varav en juristassistent och tolv heltidsanställda jurister.

Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med stark laganda och meningsfulla arbetsuppgifter. Vårt flexibla arbetssätt innebär en bra balans mellan arbete och privatliv.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag för såväl processjurist som junior jurist är den 17 oktober 2021. Vi kallar löpande till intervjuer. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, betygskopia och examensbevis från juristprogrammet samt tjänsteintyg om sådana finns.

Ansökan skickas per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se. Märk din ansökan ”Junior jurist” eller ”Processjurist” i ämnesraden, beroende på vilken tjänst du söker. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Loyd på 073-767 92 73.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida: www.centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/

Vi ser fram emot din ansökan!

Lucka i lagen kan bli slutet för Kent Östergårds företag

By Aktuellt

Kent Östergård har varit certifierad energiexpert i tio år. Men när han skulle förnya sin certifiering avslogs hans ansökan med motiveringen att han saknar den utbildning och erfarenhet som krävs. Beslutet drog undan mattan för hans företag och innebär i praktiken ett yrkesförbud. På grund av en lucka i lagen går beslutet inte att överklaga. Nu hjälper Centrum för rättvisa Kent Östergård att få beslutet prövat i domstol.

– Det var väldigt förvånande att plötsligt få höra att jag saknar tillräcklig erfarenhet och utbildning efter att ha varit verksam som energiexpert i tio år och fått min certifiering förnyad flera gånger. Om jag inte får det här beslutet ändrat innebär det slutet för mitt företag, säger Kent Östergård.

Kent Östergård har arbetat som certifierad energiexpert med kvalificerad behörighet i tio år. En energiexpert gör energideklarationer av byggnader. Det är regler från EU som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Var femte år måste certifieringen som energiexpert förnyas. Det är staten som bestämmer vilka bolag som ska få utfärda certifieringar. När Kent Östergård skulle förnya sin certifiering år 2019 hade bolaget som tidigare utfärdat hans certifiering upphört med den verksamheten. Han vände sig därför till det statligt ägda bolaget RISE Research Institutes of Sweden (RISE), som idag är en av två ackrediterade certifieringsorgan för energiexperter.

RISE avslog dock Kent Östergårds ansökan. Enligt RISE saknade Kent Östergård den utbildning och erfarenhet som krävs för att vara energiexpert. Detta trots att han har varit certifierad i tio års tid, har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och har ägnat mer än 20 år åt processutveckling och energieffektivisering i industri- och fastighetsbranschen, med tunga uppdrag för bl.a. Stockholms stad och Näringsdepartementet.

RISE:s beslut innebär i praktiken ett yrkesförbud och drar undan mattan för Kent Östergårds företag. Och på grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas till domstol. Nu hjälper Centrum för rättvisa Kent Östergård att med stöd av EU-rätten och Europakonventionen få till stånd en oberoende domstolsprövning av RISE:s beslut så att han kan fortsätta sin verksamhet.

– Det är en grundläggande rättssäkerhetsprincip att ingripande beslut mot enskilda måste kunna överklagas till domstol. I det här fallet har ett statligt bolag i praktiken belagt Kent Östergård med yrkesförbud, samtidigt som beslutet inte får överklagas. En sådan ordning är inte förenlig med rätten till domstolsprövning i EU-stadgan och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård tillsammans med juristerna Erik Scherstén och Erica Wide.

Läs överklagandet här.

Kontakt
Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård.
073 543 41 01 / alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!