Aktuellt

Sofia Sundström får skadestånd – ”oacceptabelt” att lägga myndighetsärende på hög i nästan två år

Länsstyrelsen lät Sofia Sundströms ärende ligga på hög i nästan två år utan åtgärd. Enligt statens advokat Justitiekanslern (JK) var handläggningstiden inte olagligt lång. JK har under lång tid ansett att gränsen för olagligt långsam handläggning ska dras först efter två års passivitet från myndigheternas sida. Men nu har Stockholms tingsrätt underkänt JK:s praxis och slagit fast att väntetiden i Sofia Sundströms fall varit oacceptabel. ”Tingsrättens dom innebär att JK måste tänka om”, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa.


– Jag är glad över tingsrättens dom. För mig är det en bekräftelse på att man inte ska behöva vänta orimligt länge på ett myndighetsbeslut. Jag hoppas att det här leder till att andra slipper hamna i samma limbo som jag var i, säger Sofia Sundström. 

Sofia Sundström är en av hundratals enskilda som har drabbats av Länsstyrelsen i Stockholms långa handläggningstider. Under ett år och elva månader låg hennes ärende om strandsskyddsdispens på hög, utan att några åtgärder vidtogs. När länsstyrelsen väl tittade på ärendet fattade man beslut inom en vecka.

Att enskilda drabbas av långsam handläggning är ett återkommande problem hos svenska myndigheter. Förra året fick Justitieombudsmannen (JO) in över 1 000 klagomål avseende långsam handläggning, vilket motsvarar tio procent av alla anmälningar till JO det året.

Sedan i vart fall 2012 har JK – som fungerar som statens advokat i bland annat rättighetstvister – haft inställningen att det först efter två års passivitet i handläggningen kan bli fråga om en rättighetsöverträdelse. Men i en dom underkänner nu Stockholms tingsrätt JK:s praxis och konstaterar att väntetiden i Sofia Sundströms fall har varit oacceptabel. Domstolen slår fast att Sofia Sundströms grundläggande rätt till prövning inom skälig tid har överträtts och att staten ska betala skadestånd om 10 000 kronor för brott mot Europakonventionen.

– Det här målet handlar om vad enskilda i Sverige har rätt att förvänta sig av en myndighet. JK har under lång tid varit för generös mot myndigheterna och legitimerat att myndigheter lägger ärenden på hög i åratal. Som tingsrätten kommit fram till är det helt oacceptabelt, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Elmer Jonstoij Berg företräder Sofia Sundström.

Det var under våren 2018 som Sofia Sundström ansökte om strandskyddsdispens för att bygga en bastu och en brygga på sin fritidsfastighet. Kommunen beviljade dispensen, men länsstyrelsen lät meddela att beslutet för bryggan skulle överprövas. Sofia Sundström fick sätta sina planer på paus. Ärendet blev sedan liggandes på hög i knappt två år, utan någon åtgärd från länsstyrelsens sida. 

Enligt Europakonventionen har enskilda en rätt att få sitt ärende prövat ”inom skälig tid”. Sofia Sundström vände sig därför till JK för att få den långsamma handläggningen prövad. Det gjorde även ett 60-tal andra personer vars ärenden också hade blivit liggande hos länsstyrelsen – som under många år fått upprepad och allvarlig kritik för långa väntetider. Men JK motsatte sig alltså Sofia Sundströms anspråk, med hänvisning till sin tidigare praxis om att det är acceptabelt med upp till två års passivitet. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa vände sig Sofia Sundström till Stockholms tingsrätt för att få JK:s gränsdragning prövad. Tingsrätten, som meddelade sin dom den 25 januari 2024, underkänner JK:s praxis och slår fast att Sofia Sundströms rätt att få sitt ärende prövat inom skälig tid har överträtts på grund av myndighetens passiva handläggning.

– Tingsrättens dom innebär att JK måste tänka om. Vår förhoppning är att den här domen kan hjälpa andra som drabbas av långsam handläggning att få upprättelse, avslutar Olivia Möller.

Domen kan överklagas till hovrätten. Det kan göras fram till den 15 februari 2024.

Läs domen här.

Kontakt