Rättssäkerhet

Sofia Sundström mot staten

Sofia Sundström drabbades av långsam handläggning när hennes myndighetsärende blev liggande utan åtgärd i ett år och elva månader. Men när hon vände sig till Justitiekanslern (JK) för att få upprättelse för rättighetsöverträdelsen fick hon nobben. Enligt JK får ärenden ligga på hög i två år innan den enskildes rätt har överträtts. Centrum för rättvisa hjälper nu Sofia att stämma staten för att utmana JK:s praxis som urholkar den grundläggande rätten att få en rättslig prövning inom skälig tid.


– Det är fel att myndigheter får lägga ärenden på hög i flera år. Jag hoppas att den här rättsprocessen leder till att andra slipper hamna i limbo, som jag gjorde, säger Sofia Sundström.

Under våren 2018 ansökte Sofia Sundström om strandskyddsdispens hos Värmdö kommun för att bygga en bastu och en brygga på sin fastighet. Kommunen beviljade dispensen, men Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att överpröva beslutet för bryggan. Ärendet blev sedan liggandes på hög i ett år och elva månader utan att länsstyrelsen vidtog någon åtgärd. När handläggningen väl påbörjades tog det bara en vecka för länsstyrelsen att fatta beslut om att upphäva dispensen.

Sofia Sundström är inte ensam om att ha drabbats av långsam handläggning. Att enskilda drabbas av långsam handläggning är ett återkommande problem hos svenska myndigheter. År 2023 fick Justitieombudsmannen (JO) in över 1 000 klagomål avseende långsam handläggning, vilket motsvarar tio procent av alla anmälningar till JO det året.

Sofia Sundström är inte heller ensam om att ha drabbats av Länsstyrelsen i Stockholms läns långsamma handläggning. Länsstyrelsen har sedan mitten på 2010-talet fått upprepad och allvarlig kritik för långa väntetider. Eftersom enskilda enligt Europakonventionen har en rätt att få sitt ärende prövat ”inom skälig tid” har Centrum för rättvisa tidigare hjälpt makarna Rauha och Rudolf Karlsson att stämma staten för att ha fått vänta tre år på länsstyrelsens beslut. I det fallet medgav staten att handläggningstiden varit oskälig och makarna tillerkändes därför skadestånd. 

Centrum för rättvisa har också kontaktat 300 fastighetsägare som drabbats av länsstyrelsens långa handläggningstider med information om att de skulle kunna ha rätt till skadestånd. Till följd av Centrum för rättvisas informationsinsats vände Sofia Sundström och ett 60-tal andra fastighetsägare sig till Justitiekanslern med skadeståndskrav för att utkräva ansvar för långsam handläggning. Men sedan i vart fall 2012 har JK haft inställningen att det först är när en myndighet varit passiv i två år eller mer som det kan bli fråga om en rättighetsöverträdelse. Det höll JK fast vid när den tog ställning till kraven och därför avslog JK samtliga krav avseende ärenden som legat på hög i kortare tid än två år, däribland Sofia Sundströms.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Sofia Sundström utmanat JK:s orimliga ställningstagande och stämt staten i Stockholms tingsrätt. I januari 2024 meddelade tingsrätten dom där den underkände JK:s praxis och och konstaterade att väntetiden i Sofia Sundströms fall har varit oacceptabel. Domstolen slår fast att Sofia Sundströms grundläggande rätt till prövning inom skälig tid har överträtts och att staten ska betala skadestånd om 10 000 kronor för brott mot Europakonventionen.

– Det här målet handlar om vad enskilda i Sverige har rätt att förvänta sig av en myndighet. JK har under lång tid varit för generös mot myndigheterna och legitimerat att myndigheter lägger ärenden på hög i åratal. Som tingsrätten kommit fram till är det helt oacceptabelt, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Elmer Jonstoij Berg företräder Sofia Sundström.

Både Sofia Sundström och staten har överklagat domen till hovrätten, som nu meddelat prövningstillstånd.

Kontakt