Rättssäkerhet

Sofia Sundström mot staten

Sofia Sundström drabbades av långsam handläggning när hennes myndighetsärende blev liggande utan åtgärd i ett år och elva månader. Men när hon vände sig till Justitiekanslern (JK) för att få upprättelse för rättighetsöverträdelsen fick hon nobben. Enligt JK får ärenden ligga på hög i två år innan den enskildes rätt har överträtts. Centrum för rättvisa hjälper nu Sofia att stämma staten för att utmana JK:s praxis som urholkar den grundläggande rätten att få en rättslig prövning inom skälig tid.


– Det är fel att myndigheter får lägga ärenden på hög i flera år. Jag hoppas att den här rättsprocessen leder till att andra slipper hamna i limbo, som jag gjorde, säger Sofia Sundström.

Under våren 2018 ansökte Sofia Sundström om strandskyddsdispens hos Värmdö kommun för att bygga en bastu och en brygga på sin fastighet. Kommunen beviljade dispensen, men Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att överpröva beslutet för bryggan. Ärendet blev sedan liggandes på hög i ett år och elva månader utan att länsstyrelsen vidtog någon åtgärd. När handläggningen väl påbörjades tog det bara en vecka för länsstyrelsen att fatta beslut om att upphäva dispensen.

Sofia Sundström är inte den enda som drabbats av Länsstyrelsen i Stockholms läns långsamma handläggning. Länsstyrelsen har sedan mitten på 2010-talet fått upprepad och allvarlig kritik för långa väntetider. Eftersom enskilda enligt Europakonventionen har en rätt att få sitt ärende prövat ”inom skälig tid” har Centrum för rättvisa tidigare hjälpt makarna Rauha och Rudolf Karlsson att stämma staten för att ha fått vänta tre år på länsstyrelsens beslut. I det fallet medgav staten att handläggningstiden varit oskälig och makarna tillerkändes därför skadestånd. 

Centrum för rättvisa har också kontaktat 300 fastighetsägare som drabbats av länsstyrelsens långa handläggningstider med information om att de skulle kunna ha rätt till skadestånd. Till följd av Centrum för rättvisas informationsinsats vände Sofia Sundström och ett 60-tal andra fastighetsägare sig till Justitiekanslern med skadeståndskrav för att utkräva ansvar för långsam handläggning. 

Men när JK tog ställning till kraven kom den fram till att gränsen för när väntetiden blir för lång ska dras när myndigheterna har varit helt passiva i två år. JK avslog därför samtliga krav avseende ärenden som legat på hög i kortare tid än två år, däribland Sofia Sundströms.

Med hjälp av Centrum för rättvisa utmanar nu Sofia Sundström JK:s orimliga ställningstagande och stämmer staten i Stockholms tingsrätt. Målet med rättegången är att domstolen ska underkänna JK:s praxis och sätta en mer rimlig gräns för hur lång tid ett myndighetsbeslut får ta. 

– JK:s ställningstagande innebär i praktiken att det är okej för myndigheterna att låta ärenden ligga på hög i åratal. Så kan vi inte ha det. Det underminerar den viktiga rätten till prövning inom skälig tid och riskerar att minska allmänhetens förtroende för myndigheterna, säger Olivia Möller, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Sofia Sundström.

Kontakt