Remiss

Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över promemorian Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)


I promemorian föreslås att det införs ett nytt system med så kallade säkerhetszoner. Syftet är att ge polisen utökade möjligheter att använda tvångsmedel för att förhindra skjutningar och sprängningar.

Den föreslagna regleringen innebär att Polismyndigheten ska få införa en säkerhetszon i ett visst område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området och åtgärden är av synnerlig vikt för att förebygga eller förhindra sådan brottslig verksamhet. Inom en säkerhetszon ska polisen ha utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

Centrum för rättvisa har lämnat följande synpunkter på förslaget.

  • Centrum för rättvisa delar promemorians bedömning att beslut om att inrätta en säkerhetszon bör kunna överklagas till domstol. Det bör dock tydliggöras vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut.
  • Frågan om en domstol kan överpröva beslut som har upphört att gälla har promemorian överlämnat till rättstillämpningen. Centrum för rättvisa anser att det finns flera tungt vägande skäl för att även beslut som har upphört att gälla ska kunna prövas av en domstol. Detta bör klargöras av lagstiftaren.
  • Det kan finnas en ökad risk för att det förekommer diskriminering och stigmatisering vid ingripanden i en säkerhetszon. Därför bör Diskrimineringsombudsmannens tillsyn utvidgas till att omfatta ingripanden i säkerhetszoner.
  • Lagen bör tidsbegränsas och utvärderas efter fem år.

Läs promemorian här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här