Remiss

Några processrättsliga reformer i allmän domstol

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över Domstolsverkets promemoria Några processrättsliga reformer i allmän domstol (DOV 2023/282)


I promemorian föreslås bland annat att möjligheterna att delta vid ett sammanträde i domstol via videolänk samt till att avgöra enklare brottmål i endomarsits ska utökas. Lagförslagen innebär en klar utvidgning av vad som gäller idag.

Centrum för rättvisa anser att förslagen i promemorian i alltför stor utsträckning präglas av domstolarnas önskemål och behov, och inte i tillräcklig grad beaktar övriga domstolsaktörers intressen. Redan av den anledningen avstyrker Centrum för rättvisa förslagen.

Att rättens ledamöter ska vara fysiskt närvarande i rättssalen är en självklar, om än inte uttryckligen föreskriven regel. Ordningen bygger på uppfattningen om att principerna om offentlighet, koncentration, muntlighet och omedelbarhet på bästa sätt säkerställs genom fysisk närvaro, inte på att det har saknats tillräckligt bra tekniska alternativ.

Centrum för rättvisa anser därför att det bör krävas ”särskilda skäl” för att en eller flera ledamöter av rätten ska få delta via videolänk. Utrymmet för att tillåta digital närvaro för rättens ledamöter i strid med parternas vilja bör vara begränsat till fall där starka effektivitetsskäl talar för detta, till exempel för att kravet på prövning inom skälig tid annars inte kan tillgodoses.

Läs promemorian här.

Läs Centrum för rättvisas yttrande här.