Äganderätt

Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

När Tyresö kommun ville exploatera det gamla sommarstugeområdet i Nyfors för ökad permanentbosättning ville kommunen att Anna-Karin Lundberg och hennes grannar skulle vara med och betala för de nya vägarna. För Anna-Karin Lundberg innebar kommunens förslag att hon skulle betala ca 100 000 kr för vägarna, vilket i sin tur riskerade leda till att hon tvingades lämna sitt hem.


Både Anna-Karin Lundberg och andra berörda fastighetsägare i området hade redan fullt fungerande vägar till sina hus, och hade varken behov av eller önskan om nya vägar. Fastighetsägarna menade därför att det var orimligt att de skulle riskera att drivas från hus och hem för att betala skyhöga kostnader för att finansiera kommunens exploatering. Vägarna som planerades för området skulle nyttjas av allmänheten, trafikeras av kollektivtrafik m.m. och inte endast vara till nytta för de befintliga boende i området.

Kommuner har möjlighet att ta ut gatukostnader enligt plan- och bygglagen. En förutsättning är dock att de betalningsskyldiga anses ha behov av gatorna, vilket ofta tolkas som att de som förväntas ha ekonomisk nytta av att området förändras ska vara med och betala. Men för Anna-Karin Lundberg innebar det att hon riskerade att behöva sälja sitt hus eftersom hon då inte hade råd att bo kvar.

Gatukostnaderna är ett betydande ingrepp i Anna-Karin Lundbergs rätt till respekt för sin egendom enligt Europakonventionen och regeringsformen. Men detta till trots har Tyresö kommun överhuvudtaget inte redogjort för huruvida de föreslagna gatukostnaderna för Anna-Karin Lundberg och andra berörda förhåller sig till egendomsskyddet eller skyddet för hemmet. Vid samrådsmötet i januari 2013 uppgav dessutom representanter för Tyresö kommun att ingen hänsyn tas till grundlagen eller Europakonventionen vid planeringen av exploateringen.

Efter att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt prövat detaljplanens förenlighet med strandskyddet, återförvisades målet för prövning hos mark- och miljödomstolen gällande övriga invändningar mot planen, så som att den strider mot egendomsskyddet.

 • 2015

  • Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

   Dom

  • Förvaltningsrätten Stockholm

   Dom

 • 2016

  • Mark- och miljööverdomstolen

   Dom