Äganderätt

Bröderna Nigell mot Järfälla kommun

När Järfälla kommun beslutade att stänga den befintliga vägen till bröderna Nigells fastigheter i Ormbacka och istället bygga en ny väg ville kommunen tvinga bröderna att betala 130 000 kronor var i gatukostnader. Detta trots att bröderna sedan tidigare betalat hundratusentals kronor för den befintliga vägen och varken behövde eller ville ha en ny väg. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade bröderna kommunens detaljplan, som upphävdes av mark- och miljööverdomstolen. Bröderna slipper därför betala de föreslagna gatukostnaderna.


 Stefan och Erik Nigell bor grannar i området Ormbacka i Järfälla kommun. Kommunen antog 2012 en ny detaljplan för området i syfte att exploatera området för ökad bostadsbebyggelse tillsammans med ett antal privata fastighetsägare. I samband med att det nya bostadsområdet behövde nya gator anläggas, vilket kommunen vill tvinga bröderna Nigell att vara med och betala drygt 130 000 kr var för.

Kommuner har enligt plan- och bygglagen möjlighet att välja att låta fastighetsägare betala för nya vägar genom s.k. gatukostnader. Men kommuner som väljer att använda sig av denna möjlighet får bara ta betalt av fastighetsägare som har behov av nya vägar, och på ett sätt som är skäligt och rättvist. Dessutom måste ett sådant påtvingat kostnadsansvar för enskilda individer bedömas i förhållande till egendomsskyddet enligt regeringsformen och Europakonventionen, vilket Järfälla kommun överhuvudtaget inte berört under planprocessen.

Bröderna Nigell hade redan en fungerande väg till sina hus och hade inte behov av en ny väg. Dessutom hade bröderna Nigell redan betalat över 400 000 kr för vägen fram till deras fastighet så sent som år 2004 i enlighet med ett avtal mellan bröderna och kommunen. Men kommunen menade att bröderna Nigell behövde en ny väg eftersom kommunen bestämt sig för att stänga av deras befintliga tillfart.

Bröderna Nigell hamnade alltså i en situation som innebar att de först betalat över 400 000 kr för en väg till deras fastigheter enligt överenskommelse med kommunen, för att kommunen några år senare skulle stänga av möjligheten för bröderna att använda vägen och i nästa steg använda det som argument för att bröderna skulle tvingas betala drygt 130 000 kr i gatukostnader till kommunen för en ny väg. Det nya gatunätet var dessutom framförallt till gagn för exploateringen av området som den antagna detaljplanen syftade till att möjliggöra.

Bröderna Nigell överklagade detaljplanen som ligger till grund för avstängningen av deras befintliga väg och gatukostnaderna. I mars 2014 upphävde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt detaljplanen vilket innebär att bröderna Nigell slipper betala de gatukostnader som kommunen föreslagit.

 • December 2012

  • Länsstyrelsen

   Beslut

 • Juli 2013

  • Mark- och miljödomstolen

   Dom

 • Mars 2014

  • Mark- och miljööverdomstolen

   Dom