Äganderätt

Patrik Ardefelt mot Länsstyrelsen Dalarna

Under fyra års tid stoppade en 20 cm bred rännil Patrik Ardefelt i Särna från att bygga en fäbod på sin tomt. Rännilen ansågs nämligen ge upphov till strandskydd, 100 meter åt vartdera hållet. Det innebar att Patrik inte kunde bygga på sin tomt – alls. I juli 2016 fattade Länsstyrelsen äntligen beslut om att upphäva strandskyddet på tomten.


Tomten som Patrik Ardefelt och hans familj köpte i Särna år 2011 är ensligt belägen på en gammal fäbodvall i skogen. På tomten ville Patrik uppföra en egentimrad fäbod utan el och vatten, som liknar de hus som redan finns i närheten.

Men på tomten fanns en 20 cm bred rännil som satte stopp för Patriks byggplaner. Rännilen, som troligtvis är grävd för att leda vatten till betesdjur, är torrlagd under delar av året och är inte utmärkt på kartorna. Under många års tid hindrade dock länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna Patrik från att bygga något på sin tomt, med hänvisning till att rännilen omfattades av strandskydd.

Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till stränder och skydda djur- och växtlivet i strandområden – något som helt saknas i Patrik Ardefelts fall. Rännilen ligger inte vid en strandlinje, det lever ingenting i den och det finns ingenting som tyder på att den hyser några andra naturvärden. Men i och med att det inte finns någon nedre gräns för vilka vatten som ska omfattas av strandskyddsreglerna faller Patriks rännil in under bestämmelserna.

I och med att lagstiftningen ändrades hösten 2014 infördes dock en ny möjlighet att upphäva strandskyddet för små vattendrag som saknar betydelse för strandskyddets syften, just som rännilen på Patriks tomt. Den regeln infördes eftersom det många gånger är orimligt att ett litet vattendrag ska skyddas på samma sätt som hav och stora sjöar. Respekten för strandskyddet riskerar att urholkas om det leder till skeva resultat för enskilda. Fram tills sommaren 2016 tillämpade länsstyrelsen dock inte regeln i Patriks fall, trots att mark- och miljödomstolen tydligt pekat på att bestämmelsen är tillämplig.

Centrum för rättvisa engagerade sig som juridiskt ombud för Patrik Ardefelt under våren 2016 och lämnade in ansökan om upphävande av strandskyddet på tomten till Länsstyrelsen Dalarna. I juli 2016 gjorde länsstyrelsen det enda rimliga och upphävde strandskyddet så att Patrik äntligen kunde bygga sin fäbod.

Se filmen om Patrik Ardefelts fall här.

Fakta om strandskydd
Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet, även miljön under vattnet.
Strandskyddet kom till år 1950 för att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv. Numera syftar skyddet även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.
På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. På vissa platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen

Pressklipp