Remissyttrande över delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)

Av 2021-04-23 maj 4th, 2021 Remiss

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15).

2020 års grundlagskommitté lade fram ett delbetänkande den 16 mars 2021. Delbetänkandet innehåller förslag på förändringar i regeringsformen. Kommittén föreslår i huvudsak att en ny regel ska införas i regeringsformen som innebär att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska kunna begränsas för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Centrum för rättvisa har anfört bl.a. följande i sitt remissyttrande:

  • Centrum för rättvisa instämmer i kommitténs bedömning att nuvarande regler om föreningsfrihet inte tillåter begränsningar av föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Detta eftersom bestämmelser i grundlag om fri- och rättigheter ska tolkas generöst till enskildas fördel. Det är inte tillåtet att kringgå bestämmelser om fri- och rättigheter i grundlagen genom att tolka in ”underförstådda” begränsningar som inte har stöd i ordalydelsen. För det fall lagstiftaren vill kunna införa begränsningar i föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism måste det finnas ett tydligt stöd i grundlagen för ett sådant undantag.
  • Centrum för rättvisa tillstyrker det förslag på ändring i grundlagen som kommittén föreslagit. Genom ett självständigt och uttryckligt begränsningsändamål i grundlagen för sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism främjas förutsebarheten och rättssäkerheten hos eventuella framtida lagförslag som syftar till att begränsa föreningsfriheten för enskilda som deltar i denna typ av sammanslutningar.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!