Remiss

Remissyttrande över promemorian ”En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna”


Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna – dvs utan muntlig förhandling.

Justitiedepartementet har nyligen lämnat förslag på en lagändring som ska ge hovrätterna större möjligheter än tidigare att avgöra tvistemål ”på handlingarna”, det vill säga utan förhandling. Syftet är att hovrätterna i något större utsträckning än tidigare själva ska kunna avgöra om en muntlig förhandling behövs eller inte.

Centrum för rättvisa skriver i sitt remissyttrande att det finns en risk att den föreslagna lagändringen leder till att parternas möjlighet att begära förhandling i praktiken inskränks för mycket. Därför föreslår Centrum för rättvisa att det ska tydliggöras att ett skäl att hålla förhandling kan vara att det är värdefullt för domstolens bedömning av rättsfrågorna i målet. Särskilt om målet rör svåra rättsfrågor eller rättsfrågor som inte bedömts tidigare. Enligt stiftelsen bör parternas uppfattning i frågan tillmätas stor betydelse.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

I början av september 2021 lade regeringen fram propositionen ”Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol” (prop. 2020/21:214).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs propositionen här.