Aktuellt

Centrum för rättvisa hjälper visselblåsarna i Macchiarini-affären att få domstolsprövning


Katarina Le Blanc, Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo. Foto: Centrum för rättvisa


Kirurgerna och forskarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio var med och slog larm om Paolo Macchiarinis forskning på Karolinska institutet (KI). Men när KI i somras fattade beslut i Macchiarini-ärendet stämplades de själva som oredliga och klandervärda för att de påstods ha bidragit till Macchiarinis forskningsfusk. De utpekade forskarna överklagade beslutet eftersom de ansåg att anklagelserna mot dem inte stämde och att myndighetens beslut riskerar att ödelägga deras karriärer. Men nu har Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att inte pröva deras överklaganden, vilket innebär att de nekas möjligheten att få försvara sig mot anklagelserna i domstol. Centrum för rättvisa hjälper därför de tre forskarna att överklaga avvisningsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm för att de ska få en rättvis rättegång.

– Karolinska Institutet, som är en statlig myndighet, har agerat både åklagare och domare i det här fallet och stämplat forskarna som oredliga och klandervärda. Vår uppfattning är att grundläggande krav på rättssäkerhet innebär att forskarna måste få en möjlighet att försvara sig mot de här anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Förvaltningsrättens beslut innebär att de berövas den möjligheten. Därför kommer Centrum för rättvisa att hjälpa forskarna att överklaga förvaltningsrättens beslut för att de ska få sin sak ordentligt prövad i domstol, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Grinnemo, Simonson och Corbascio. Centrum för rättvisa företräder även forskaren Katarina Le Blanc, som också pekades ut som oredlig.

I början av sommaren tog Karolinska Institutet ställning till den anmälan om forskningsfusk som riktats mot kirurgen Paolo Macchiarinis artiklar om konstgjorda luftstrupar. KI:s beslut i ärendet den 25 juni 2018 innebar att Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk. Men i KI:s beslut klandras även Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio, tre av visselblåsarna som slog larm om missförhållandena till KI:s rektor, samt bland andra Katarina Le Blanc.

De utpekade forskarna överklagade KI:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, som den 6 november 2018 beslutade att inte pröva överklagandena, eftersom domstolen bedömde att beslutet inte får överklagas. Detta trots att myndigheters beslut alltid ska kunna överklagas till domstol om det har sådana verkningar att det aktualiserar den enskildes fri- och rättighetsskydd enligt Europakonventionen. Centrum för rättvisa kommer nu hjälpa de utpekade forskarna att få sitt ärende prövat i domstol.

– En myndighets beslut att stämpla en forskare som oredlig eller klandervärd kan få mycket långtgående konsekvenser och i praktiken göra det omöjligt för honom eller henne att fortsätta att verka som forskare. Rätten till domstolsprövning är en grundbult i en rättsstat och helt avgörande för enskildas tillgång till rättvisa. Det vore orimligt om de utpekade forskarna inte fick en ordentlig prövning av ett så ingripande beslut som det här handlar om, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Läs mer om fallet här.

Fallet i media:

Dagens Nyheter, ”Förvaltningsrätten avvisar visselblåsarnas överklagan: ’Vi är beredda att gå hur långt som helst'”, 2018-11-08

Dagens Medicin, ”Visselblåsare fälls i Macchiarini-ärendet”, 2018-06-25

Expressen ledare, ”Visselblåsare borde hyllas – inte jagas”, 2018-05-12 

Dagens Medicin, ”Det skulle vara bisarrt om vi fälldes för oredlighet”, 2017-10-30 

Kontakt:

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa
070-82 19 655 / [email protected]

Oscar Simonsson, kirurg
070-336 67 87