Remiss

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter (Ds 2019:4)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter.


I promemorian ges förslag på hur en nationell institution för mänskliga rättigheter kan inrättas som en ny statlig myndighet under regeringen. Den nya myndigheten ska ha ett brett uppdrag att främja och skydda de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt i statens åtaganden enligt internationella konventioner.

Centrum för rättvisa välkomnar utredningens förslag och anser att en ny myndighet för mänskliga rättigheter kan bidra till att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, samt till att stärka allmänhetens medvetande och kunskaper om sina grundläggande fri- och rättigheter.

Centrum för rättvisa lyfter även fram att det är viktigt att civilsamhällets aktörer involveras i institutionens arbete.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

Läs promemorian här.