Remiss

Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar – Förslag till en mer resurseffektiv användning av förvaltningsdomstolarnas samlade kapacitet 

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar – Förslag till en mer resurseffektiv användning av förvaltningsdomstolarnas samlade kapacitet.


I promemorian ges förslag på lagändringar som ska utvidga de allmänna förvaltningsdomstolarnas möjligheter att lämna över mål mellan varandra. Syftet med ändringarna är att korta ner handläggningstiderna, genom att domstolarna lättare ska kunna avlasta varandra.

Rätten att få sitt mål avgjort inom skälig tid är en viktig rättssäkerhetsgaranti. Trots det finns problem med för långa väntetider hos landets domstolar och förvaltningsmyndigheter. Centrum för rättvisa välkomnar därför att regeringen överväger nya verktyg för att komma till rätta med långsam handläggning och har inget att invända mot förslaget. 

Läs promemorian här.

Läs Centrum för rättvisas yttrande här.