Remiss

Partipolitiska lotterier (Ds 2024:3)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över promemorian Partipolitiska lotterier.


Den 19 juni 2023 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över regleringen av partipolitiska lotterier. Utredningen presenterades den 1 mars i år i promemorian Partipolitiska lotterier (Ds 2024:3). I promemorian lämnas två alternativa förslag. Det första förslaget innebär ett förbud mot partipolitiska lotterier. Det andra förslaget innebär skärpta krav för sådana lotterier. 

Centrum för rättvisa har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen och gjort bedömningen att förslaget om ett förbud för partipolitiska lotterier aktualiserar skyddet för föreningsfriheten i artikel 11 i Europakonventionen. Europadomstolen har i flera fall konstaterat att åtgärder som begränsar ett politiskt partis möjlighet att finansiera sin verksamhet kan utgöra en inskränkning av föreningsfriheten.

Centrum för rättvisa har noterat att promemorian innehåller en analys av förslagens förenlighet med EU-rätten, men inte med Europakonventionen. Oavsett om regeringen anser att förslaget inte innebär någon inskränkning i föreningsfriheten, eller att det rör sig om en begränsning som är proportionerlig, bör en analys av förslagets förenlighet med Europakonventionen redovisas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Läs promemorian här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.