Remiss

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83).


Utredningen lade fram sitt betänkande den 25 oktober 2021. Utredningen har haft i uppdrag att dels se över regleringen om avskiljande av studenter inom statliga universitet och högskolor, dels att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör införas som en förutsättning för antagning till vissa högskoleutbildningar.

Utredningen föreslår bland annat att det i högskolelagen ska införas en bestämmelse om belastningsregisterkontroll som en förutsättning för antagning till vissa högskoleutbildningar. Det föreslås att regeringen i förordning ska få besluta vilka utbildningar och brott som ska omfattas av belastningsregisterkontrollen. Beslut att neka antagning till högskoleutbildning med hänsyn till viss brottslighet ska inte kunna överklagas.

Centrum för rättvisa framhåller i sitt remissyttrande att den föreslagna ordningen framstår som otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Problemet med den föreslagna lagstiftningstekniken är att lagen inte innehåller några skydd för den enskilde mot att regeringen – utan de strukturella rättssäkerhetsgarantier som den vanliga lagstiftningsprocessen innefattar – ändrar i förordningen och lägger till utbildningar och brottslighet som inte framstår som relevanta och proportionerliga hinder mot antagning.

Centrum för rättvisa föreslår att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör övervägas om det istället i högskolelagen ska anges vilka utbildningar och brott som avses, alternativt att enskilda ges en möjlighet att överklaga ett sådant beslut. Detta i syfte att säkerställa att frånvaron av den aktuella brottsligheten utgör ett relevant och proportionerligt behörighetskrav för den aktuella utbildningen.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.