Remiss

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16).


Utredningen lade fram sitt betänkande den 25 mars 2021. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Uppdraget syftar bland annat till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.

Utredningen föreslår bland annat att kommuner ska ges möjlighet att delegera beslutsfattande till en dator (så kallat automatiserat beslutsfattande). Centrum för rättvisa har identifierat ett antal brister avseende enskildas rättssäkerhet och möjlighet att tillvarata sina rättigheter vid sådant automatiserat beslutsfattande som föreslås i betänkandet. Centrum för rättvisa framför sammanfattningsvis följande synpunkter.

  • Det bör framgå av lag att enskilda ska underrättas om att ett beslut har fattats på automatiserad väg. Sådan information behövs för att kunna bedöma om beslutet är korrekt och för att kunna utvärdera förutsättningarna för att vinna framgång med ett överklagande.
  • Automatiserade beslut bör alltid omprövas om den enskilde begär det. Detta är viktigt för att undvika onödiga och resurskrävande rättsprocesser där fel som beror på algoritmen enkelt hade kunnat rättas till.
  • Kommunen bör vara skyldig att tillhandahålla meningsfull information om hur den automatiserade beslutsfunktionen fungerar. Om enbart kommunerna har kunskap om hur algoritmen fungerar hamnar den enskilde i ett underläge i en eventuell domstolsprocess.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.