Remiss

Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64). 


Utredningen lade fram sitt betänkande den 19 juli 2021. Utredningens huvudsakliga uppgift har varit att utreda brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet med uppdraget har varit att stärka brottsoffers ställning och att minska skadeverkningarna av brott.

En av de frågor som utretts är i vilken utsträckning nivåerna på så kallad kränkningsersättning bör höjas. Kränkningsersättning är en form av skadestånd som den som har utsatts för ett brott kan ha rätt till. Kränkningsersättningen syftar till att kompensera för känslor som skam, rädsla och förnedring som brottet framkallat hos brottsoffret.

I sitt remissyttrande instämmer Centrum för rättvisa i utredningens bedömning att det finns skäl att generellt höja nivåerna för kränkningsersättningen och att det krävs lagstiftningsåtgärder för att åstadkomma detta. Vidare lyfter Centrum för rättvisa fram att det framstår som lämpligt att ge domstolarna konkreta riktlinjer för vilka ersättningsnivåer som avses. Centrum för rättvisa har inga synpunkter på förslagen i övrigt.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.