Aktuellt

Vinst i Matildas fall: Kammarrätten underkänner överklagandeförbud i LVU


Ystads kommun har utan motivering hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt LVU får kommunens beslut inte överklagas. I en principiellt viktig dom har nu Kammarrätten i Göteborg slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen. Matilda har därför rätt att få kommunens beslut att begränsa kontakten mellan henne och hennes syskon prövat i domstol. Domen kan få betydelse för många andra.

– Det är grundläggande i en rättsstat att ingripande beslut mot enskilda kan prövas i domstol. Kammarrättens dom stärker rättssäkerheten i Sverige och kan få betydelse för många andra i Matildas situation, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Matilda tillsammans med juristen Erica Wide.

Det strider mot rätten till domstolsprövning i Europakonventionen att beslut enligt LVU om att begränsa kontakten mellan syskon inte får överklagas. Det har Kammarrätten i Göteborg slagit fast i en principiellt viktig dom. Centrum för rättvisas klient Matilda – som efter ett beslut av socialnämnden i Ystads kommun enbart har fått ha mycket begränsad kontakt med sina syskon – kommer nu att få sitt fall prövat i domstol.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt två år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna.

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna så har socialnämnden utan motivering hindrat Matilda och hennes syskon från att ha kontakt med varandra. Socialnämnden tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon och sedan januari 2020 har hon bara vid ett fåtal tillfällen fått träffa sina syskon.

I mars 2021 fattade kommunen ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda försökt få överklagandeförbudet åsidosatt genom att överklaga beslutet till domstol. Förvaltningsrätten avvisade hennes överklagande i maj 2021.

Men nu ändrar Kammarrätten i Göteborg förvaltningsrättens beslut och åsidosätter överklagandeförbudet i LVU. Kammarrätten återförvisar målet till förvaltningsrätten som nu ska pröva om socialnämndens har haft fog för sitt beslut att begränsa kontakten mellan Matilda och hennes syskon.

– Det är bra att kammarrätten täpper till luckan i lagen som under lång tid har gjort att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol, avslutar Alexander Ottosson.

Läs domen från kammarrätten här.

Kontakt: Alexander Ottosson, 073-543 41 01 / [email protected]