Remiss

Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68).


Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete lade fram sitt betänkande den 26 november 2020. Betänkandet innehåller förslag på förändringar i den lagstiftning som reglerar Försvarets radioanstalts (FRA) samarbete med utländska signalspaningsmyndigheter.

Utredningen föreslår bland annat att FRA ska få bedriva signalspaning för att kartlägga företeelser som inte är riktade mot Sverige eller rör svenska intressen. I praktiken kan detta komma att innebära att FRA inte bara bedriver signalspaning på uppdrag av svenska regeringen, mot mål som är av intresse för svenska förhållande. FRA:s mandat skulle utökas på ett sätt som skulle möjliggöra signalspaning mot mål som enbart är av intresse för andra stater eller internationella organisationer.

Centrum för rättvisa framhåller att utredningens förslag ger upphov till problem vad gäller tillsyn och rättsstatlig kontroll över FRA:s verksamhet. Centrum för rättvisa framför bl.a. följande synpunkter:

  • Europadomstolens domar i målen Centrum för rättvisa mot Sverige (mål nr 35253/08) och Big Brother Watch m.fl. mot Förenade kungariket (mål nr 58170/13) bör inväntas innan FRA:s befogenheter utvidgas på det sätt som föreslås i betänkandet. Annars riskerar lagstiftningen att inte leva upp till Europakonventionens krav.
  • Tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen bör krävas innan data inhämtas inom ramen för det internationella samarbetet.
  • De befintliga bristerna avseende kontroll och tillsyn i signalspaningssystemet blir allvarligare om FRA:s mandat utvidgas. Tillsynen bör därför redan i detta skede stärkas om reglerna ska ändras innan Europadomstolen meddelat dom i Centrum för rättvisa och Big Brother Watch.
  • Europadomstolens domar behöver inte inväntas innan förutsättningarna för överföring av personuppgifter till utländska aktörer preciseras.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.