Remiss

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74).


Den sk. Eppo-utredningen lade fram sitt betänkande i december 2020. Betänkandet innehåller förslag på lagstiftningsändringar som bedöms bli nödvändiga om Sverige ansluter sig till förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten.

En anslutning till förordningen skulle innebära att Sverige går med i ett EU-samarbete, där man inrättat en gemensam åklagarmyndighet (förkortad Eppo) med rätt att utreda vissa former av ekonomisk brottslighet. Eppos åklagare kommer att verka i Sverige, med samma befogenheter som nationella åklagare. Detta innebär att de kommer att ha makt att fatta beslut som är mycket ingripande för enskilda, t.ex. beslut om frihetsberövande.

Centrum för rättvisa framhåller att anslutningen till förordningen och de förslag som utredningen framför ger upphov till allvarliga betänkligheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Skälen för det är i huvudsak följande:

  • Eppos åklagare föreslås att vara helt undantagna från alla former av nationell tillsyn, de kommer inte att omfattas av offentlighetsprincipen eller kunna bli föremål för civilrättsligt eller straffrättsligt ansvarsutkrävande i Sverige.
  • Istället utövas tillsyn och ansvarsutkrävande av EU:s institutioner, på ett sätt som befaras leda till att enskilda människor i Sverige i praktiken inte kan få upprättelse om Eppos åklagare fattar ett felaktigt beslut som drabbar dem.
  • Centrum för rättvisa är också kritisk till utredningens förslag om lagreglering av teknisk spårning (att t.ex. fästa en GPS-sändare på en persons kläder, på ett fordon eller på en lastcontainer). Detta eftersom utredningens förslag innehåller otillräckliga rättssäkerhetsgarantier och inte gör tillräcklig skillnad på olika former av spårning.

Centrum för rättvisa föreslår därför att lagförslaget förbättras i flera avseenden, bl.a. så att viss nationell tillsyn tillåts över Eppo-åklagarna, att enskilda ges viss möjlighet till skadeståndsrättsligt ansvarsutkrävande, samt att teknisk spårning av särskilt ingripande slag (t.ex. spårning av lös sak som person kan antas bära med sig) förutsätter domstolsprövning.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.