Remiss

Remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd” (SOU 2020:44)


Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda” (SOU 2020:44).

Kommittén om grundlagsskadestånd lade fram sitt betänkande den 19 augusti 2020. Betänkandets förslag innebär att det klargörs i lag att staten och kommunerna kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelser av enskildas grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen.

Förslaget går tillbaka på rättsfallen ”Medborgarskapet I” NJA 2014 s. 323 och ”Medborgarskapet II” NJA 2018 s. 103, som drevs av Centrum för rättvisa. I dessa rättsfall slog Högsta domstolen fast att staten kan bli skadeståndsskyldig om enskildas rätt till skydd för medborgarskap i 2 kap. 7 § regeringsformen överträds.

Centrum för rättvisa instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av att i skadeståndslagen tydliggöra rättsläget i fråga om det allmännas skadeståndsansvar för överträdelser av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen.

Centrum för rättvisa har i övrigt endast synpunkter på detaljer i förslaget.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.