Remiss

Remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55)


Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande för att uppmana lagstiftaren att säkerställa ett tillräckligt skydd för enskildas personliga integritet när myndigheter lämnar ut deras personuppgifter digitalt.

Under hösten presenterade Öppna data-utredningen sitt betänkande ”Innovation genom information” (SOU 2020:55), med förslag på hur det s.k. Öppna data-direktivet ska genomföras i Sverige. Direktivets huvudsakliga syfte är att främja innovation genom att ge ökad digital tillgång till information från myndigheter och andra offentliga aktörer. EU:s medlemsstater har fram till juli 2021 på sig att införliva direktivet i sin lagstiftning.

Utredningen har uppmärksammat att ökad tillgång till digital information från den offentliga sektorn kan medföra risker för den personliga integriteten. Digitala format ger nämligen större möjligheter än analoga format att samköra, bearbeta och förädla information. I praktiken betyder det att information som en myndighet har om en individ kan bearbetas och spridas enklare om den lämnas ut digitalt.

För att motverka de risker som ökad digital tillgång till information kan innebära för den personliga integriteten föreslår Öppna data-utredningen att ett par skyddsmekanismer införs i den nya lagen. Framförallt föreslås att den myndighet som tar emot en begäran om att lämna ut information digitalt, eller överväger att på eget initiativ göra informationen tillgänglig digitalt, först ska bedöma om ett digitalt utlämnande är ”olämpligt” med hänsyn till skyddet av personuppgifter.

Centrum för rättvisa ifrågasätter om de skyddsmekanismer som föreslås i betänkandet är tillräckliga för att garantera ett adekvat skydd för enskildas rättigheter. I sitt remissvar ger stiftelsen därför flera förslag på hur lagtexten och lagmotiven bör kompletteras och förtydligas för att stärka skyddet för den personliga integriteten. De primära åtgärderna som Centrum för rättvisa föreslår är att lagstiftaren i) förtydligar i lagtexten och lagmotiven i vilka situationer det ska anses olämpligt att lämna ut uppgifter digitalt med hänsyn till skyddet av personuppgifter, och ii) inför en skyldighet för offentliga aktörer att samråda med Datainspektionen när utlämnande av digital information enligt den nya lagen kan innebära risker för enskildas privatliv och integritet.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” här