Remiss

EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande till regeringen över EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.


EU-kommissionen lämnade förslaget till direktiv den 27 april 2022. Förslaget innehåller ett antal åtgärder som syftar till att motverka gränsöverskridande ”munkavleprocesser” – rättsprocesser som initieras på svaga eller obefintliga grunder och som syftar till att tysta meningsmotståndare, journalister eller andra som nyttjar sin yttrandefrihet.

Centrum för rättvisa välkomnar förslaget och ser fördelar med en viss harmonisering av medlemsstaternas rättegångsregler i syfte att skydda yttrandefriheten.

Centrum för rättvisa framför dock att det finns ett behov av att klargöra direktivets tilltänkta tillämpningsområde. I de fortsatta förhandlingarna inom EU bör regeringen begära att det tydliggörs att de skyddsregler som föreslås inte ska kunna användas för att begränsa det allmännas skadeståndsansvar, samt att det klargörs i vilken grad en rättsprocess där käranden vinner framgång kan anses utgöra rättegångsmissbruk.

Läs EU-kommissionens förslag här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.