Remiss

Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap.


I september 2021 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över grundlagsreglerna om hur Sverige styrs i krig och andra kriser. Kommittén, som fått namnet Kommittén om beredskap enligt regeringsformen, lämnade över sitt utredningsförslag till regeringen i november förra året. 

I betänkandet föreslås att ett nytt sextonde kapitel ska införas i regeringsformen med särskilda regler om hur Sverige ska styras i händelse av ”allvarliga fredstida krissituationer”. Förslaget har sin bakgrund i bland annat covid 19-pandemin och det behov av snabba lagstiftningsåtgärder som uppstod då. 

Utredningens förslag innebär att riksdagen i händelse av allvarliga fredstida kriser, med kvalificerad majoritet, ska kunna fatta ett så kallat aktiveringsbeslut och ge regeringen befogenhet att meddela föreskrifter som annars ska meddelas genom lag (däribland regler om begränsningar av enskildas fri- och rättigheter). Enligt en undantagsregel i lagförslaget ska ett aktiveringsbeslut också kunna fattas av regeringen själv, om det är uppenbart att riksdagens beslut inte kan avvaktas. 

Regeringen föreslås också ges möjlighet att meddela föreskrifter på lagområdet utan riksdagens föregående godkännande, om ett dröjsmål skulle leda till avsevärt men för angelägna allmänna intressen. Utredningen konstaterar att reglerna tar sikte på ”exceptionella situationer” där normgivning kan krävas ”i princip omedelbart”. De föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av reglerna ska underställas riksdagen för godkännande så snart som möjligt och de ska vara tidsbegränsade.

Centrum för rättvisa anser att förslagen om regeringens möjlighet att fatta aktiveringsbeslut och meddela föreskrifter på lagområdet utan riks­dagens föregående godkännande inte framstår som till­räckligt utredda. Bland annat saknas tillräckliga överväganden om risken för att reglerna missbrukas och hur det i så fall skulle kunna motverkas. Enligt Centrum för rättvisa är det också otillfredsställande att flera av ledamöterna i den parla­mentariska kommittén inte har kunnat ställa sig bakom eller ta slutlig ställning till förslagen.

Om utredningens förslag ändå godtas anser Centrum för rättvisa att reglerna bör kompletteras och förtydligas i vissa delar för att minska riskerna för missbruk och öka skyddet för enskildas fri- och rättigheter. Bland annat anser Centrum för rättvisa att domstolarnas kontrollfunktion måste förtydligas och att det bör säkerställas att enskilda har rätt att få en domstolsprövning om deras fri- och rättigheter inskränkts med stöd av krislagstiftningen.  

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.