Bill Persson mot Partille kommun

By 2015-03-09 november 14th, 2018 Äganderätt

Partille kommun beslutade att ta ifrån Bill Persson       700 mstrand från hans tomt där han bott sedan 50-talet för att på den marken bygga en gångväg. Samtidigt tänker kommunen kräva Bill Persson på drygt 800 000 kr som betalning för gator som han varken behöver eller har bett om i så kallade gatukostnader. Bill Persson överklagade beslutet tillsammans med sina grannar och fick rätt i mark- och miljödomstolen. Men kommunen gav sig inte utan tog fallet vidare ända till Mark- och miljööverdomstolen. Där godkändes kommunens planer utan att någon ordentlig hänsyn togs till Bill Perssons rättigheter. Bill Persson begärde med Centrum för rättvisas hjälp resning hos Högsta domstolen, men fallet togs inte upp till prövning. Detta är ett exempel på hur det i svensk rätt saknas ett helhetsperspektiv i äganderättsfrågor när enskilda drabbas. Centrum för rättvisa fortsätter att kämpa för andra som utsatts för äganderättskränkningar.

– Bill Persson blir av med sin tomt utan att garanteras motsvarande ersättning. Samtidigt ska han betala närmare en miljon kronor för något han varken vill ha eller behöver. Det är djupt problematiskt att kommunen, myndigheter och domstolar i det här fallet inte ser till helheten om hur Bill Persson drabbas av kommunens planer. Gör man det så inser man att det rör sig om en överträdelse av Bill Perssons äganderätt, säger Sebastian Scheiman, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Bill Persson tillsammans med Kristina Erlandsson.

Kommunal väg tvärs över tomten
Bill Persson har bott i sitt föräldrahem intill Lilla Hålsjön i Partille ända sedan 1954. Han är numera pensionär och delar sin tomt med sin vuxna dotter som sedan 20 år tillbaka bor i ett eget hus på tomten. Nu har kommunen bestämt att en gångväg ska dras rakt över tomten, mellan husen och vattnet. Vägen ska gå längs med sjön, alldeles i närheten av Bills dotters hus och förbi den brygga som de har vid vattnet.

– Kommunen tänker öppna upp mitt hem för allmänheten och ta min strand ifrån mig, utan att jag har haft något att säga till om. Så här får det inte gå till – jag hoppas verkligen att kommunens planer stoppas och att andra människor slipper utsättas för samma sak, säger Bill Persson.

Fick rätt i domstol – men kommunen gav sig inte
För att bygga ut det bostadsområde som Bill Persson bor i antog Partille kommun en ny detaljplan. Gångvägen över Bill Perssons tomt var en del av planen. När områden utvecklas måste hänsyn tas till de redan boende och deras rättigheter. Till exempel har enskilda som tvingas ge upp mark till kommunen enligt lagen rätt till ersättning som motsvarar värdet av marken.

Bill Persson och hans grannar överklagade detaljplanen eftersom den bland annat inkräktade på deras hemfrid och fick rätt i mark- och miljödomstolen som upphävde planen. Domstolen ansåg att det var olagligt att ta mark från Bills tomt för att dra en gångväg för allmänheten där. Enligt domstolen kunde vägen i stället dras runt tomten.

Kommunen nöjde sig dock inte med beskedet att detaljplanen stred mot Bills äganderätt utan tog fallet ända upp till Mark- och miljööverdomstolen. Där kom man till slutsatsen att det inte var ett alternativ att dra vägen runt Bill Perssons tomt och att fördelarna med kommunens planer var större än nackdelarna.

– Mark- och miljööverdomstolen tog inte hänsyn till alla omständigheter som har betydelse i detta fall. Dessutom motiverade inte domstolen varför Bill Perssons intressen behövde ge vika för kommunens. Dessa misstag ledde till att Bill Perssons grundläggande rättigheter kränktes, säger Sebastian Scheiman.

Begärde resning för ett otillåtet ingrepp i äganderätten
Kommunens planer innebär att Bill Perssons äganderätt kränks. Detaljplanen ger kommunen rätt att med tvång ta delar av Bills tomt och att dessutom framöver kräva honom på närmare en miljon kronor för nya vägar. Kommunen är enligt lagen skyldig att ersätta Bill Persson för marken men har ännu inte bestämt exakt vilken kompensation som Bill Persson ska få. I och med att kommunen kräver betalning av Bill Persson för nya vägar kommer han i praktiken att få betala för sin egen ersättning.

Mark- och miljööverdomstolens dom gick inte att överklaga. Därför begärde Bill Persson resning hos Högsta domstolen med förhoppning om att detaljplanen ska upphävas. Men Högsta domstolen valde att inte bevilja resning och Bill Persson får därmed finna sig i ett oproportionerligt ingrepp av hans äganderätt.

– Eftersom ingen domstol prövar planernas samtliga konsekvenser för Bill Persson får han inte den fullständiga prövningen av sina grundläggande fri- och rättigheter som han har rätt till. Den ordning vi har idag är inte rimlig eftersom enskilda som drabbas av äganderättskränkningar ställs utan effektiva rättsmedel, avslutar Sebastian Scheiman.

Fallet i domstol
Resningsansökan
Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-09-10
Mark- och miljödomstolens dom 2013-11-11

Fallet i media
Partille tidning 2015-03-12 ”Boende i Hultet tar detaljplan till HD”