Aktuellt

Partille kommun försökte sekretessbelägga uppgifter för att undvika Centrum för rättvisas granskning – förlorar i domstol


Partille kommun fälldes tidigare i år i hovrätten för att ha överträtt Centrum för rättvisas klient Bill Perssons grundlagsskyddade rättigheter. Centrum för rättvisa har sedan dess granskat hur kommunen agerar i förhållande till andra kommuninvånare som drabbats. Men när stiftelsens jurister begärde ut en handling om hovrättsdomen vägrade kommunen att lämna ut den – eftersom den innehöll uppgifter som kunde användas av andra som ville stämma kommunen. Kammarrätten i Göteborg har nu gett Centrum för rättvisa rätt och beslutat att handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

– Det är glädjande att kammarrätten gått på vår linje och beslutat att handlingen ska lämnas ut. Det vore orimligt om kommunen fick hemlighålla handlingar med hänvisning till risken för att bli stämd. Tillgång till allmänna handlingar är ofta en förutsättning för enskilda ska kunna söka upprättelse för rättighetsöverträdelser, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Erik Scherstén och Emanuel Klerfelt Johansson drivit målet mot Partille kommun.

Centrum för rättvisa företrädde den pensionerade sjömannen Bill Persson i en tvist mot Partille kommun, som grundades i att kommunen tvingat honom att betala nästan 800 000 kronor för att finansiera kommunala byggprojekt i hans bostadsområde. Hovrätten för Västra Sverige konstaterade våren 2021 att kommunens avgift varit så hög att den stridit mot Bill Perssons grundlagsskyddade äganderätt och dömde kommunen att betala tillbaka merparten av avgiften.

Partille kommun valde att inte överklaga domen men konstaterade samtidigt i ett pressmeddelande att konsekvenserna av den var oklar. Av den anledningen har Centrum för rättvisa sedan dess granskat kommunens åtgärder, för att säkerställa att domen efterlevs också i förhållande till andra som drabbats av olagligt höga gatukostnadsavgifter.

Som ett led i granskningen begärde Centrum för rättvisa att ta del av en handling i vilken konsekvenserna av domen analyserades. Partille kommun vägrade dock att lämna ut handlingen, eftersom man menade att den omfattades av sekretess. Som skäl angav kommunen att informationen skulle kunna användas av andra för att stämma kommunen – på samma sätt som Bill Persson gjort – och att kommunens chans att vinna en sådan process skulle skadas om handlingen lämnades ut.

Centrum för rättvisa överklagade sekretessbeslutet till Kammarrätten i Göteborg – som nu har gett kommunen bakläxa. Domstolen anser att de uppgifter som kommunen lämnat om framtida tvister varit alltför allmänt hållna och att sekretessbeslutet saknat stöd i sekretesslagstiftningen. Kommunen har därför ålagts att omedelbart lämna ut handlingen i sin helhet.

Läs domen här.

Läs mer om Centrum för rättvisas klient Bill Persson och gatukostnadsavgifterna i Partille kommun här.

Kontakt