Remiss

Anonyma vittnen (SOU 2023:67)

Centrum för rättvisa har avgett ett remissyttrande över betänkandet Anonyma vittnen.


Utredningen har föreslagit en ny lag om att tillåta anonyma vittnen under förundersökning och rättegång i brottmål.

Utredningen föreslår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett anonymt vittnesmål ska tillåtas. Det ska bland annat föreligga en hotbild mot vittnet, det ska vara föreskrivet minst två års fängelse för det aktuella brottet och det ska göras en bedömning av om det är proportionerligt och lämpligt att vittnesmålet avges anonymt.

Centrum för rättvisa varken avstyrker eller tillstyrker utredningens förslag, men har sammanfattningsvis följande synpunkter:

  1. Lagens tillämpningsområde kan förtydligas genom att det i lagtexten anges att lagen är tillämplig vid såväl förundersökning som rättegång i brottmål.
  2. Det bör framgå av lagen att samma domare inte får tillåta anonym vittnesbevisning och senare döma i målet.
  3. Det bör förtydligas vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett vittne ska få vara anonymt. De mest centrala omständigheterna för bedömningen bör framgå uttryckligen av lagen.
  4. Lagförslaget bör tidsbegränsas till att gälla i fem år.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.