Remiss

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60).


Utredningen har bedömt att behovet att använda tvångsmedel i preventivt syfte har ökat med anledning av den allvarliga brottsutvecklingen i Sverige. Särskilt lyfter man fram behovet vad gäller allvarlig ekonomisk brottslighet som begås inom kriminella nätverk.

Utredningen föreslår därför att hemliga tvångsmedel ska få användas preventivt för att utreda fler brottstyper än tidigare inom ramen för den så kallade inhämtningslagen. Man föreslår också bland annat att fler tvångsmedel ska få användas med stöd av den så kallade preventivlagen, däribland husrannsakan. Utredningen innehåller också förslag som rör regleringarna av hur överskottsinformation får användas, det vill säga uppgifter som inhämtas med hjälp av hemliga tvångsmedel men som rör annat än den brottslighet som utreds.

Centrum för rättvisa ifrågasätter inte att brottsutvecklingen motiverar att myndigheterna har tillgång till kraftfulla verktyg för att upptäcka, förebygga och beivra brott. Att staten kan skydda enskildas liv, person, hem och egendom mot brottslighet är grundläggande i varje rättsstat. 

Samtidigt är det angeläget att en rimlig balans upprätthålls mellan intresset av en effektiv brottsbekämpning och enskildas grundläggande fri- och rättigheter, och särskilt då rätten till personlig integritet. Centrum för rättvisa för fram synpunkter som bland annat syftar till att tillförsäkra att de förslag som förs fram i utredningen uppfyller de rättssäkerhetskrav som följer av Europakonventionen. Särskilt framhålls att lagstiftning som reglerar användningen av hemliga tvångsmedel måste vara tydlig, förutsebar och innehålla garantier mot godtycke och missbruk. Även rätten till domstolsprövning av ingripande myndighetsbeslut aktualiseras med anledning av utredningens förslag, där Centrum för rättvisa påpekar att det är viktigt att beslut som rör hemliga tvångsmedel som utgångspunkt ska fattas av domstol.

 Centrum för rättvisa framför i korthet följande synpunkter med anledning av utredningens förslag:

1. Beslut om tillstånd till inhämtning enligt inhämtningslagen bör fattas av domstol. Centrum för rättvisa avstyrker därför utredningens förslag om att åklagare även fortsatt ska fatta sådana beslut.

2. Användningen av överskottsinformation behöver regleras tydligare. Det bör anges direkt i lagen för vilka syften och under vilka övriga förutsättningar myndigheterna får använda överskottsinformation. Centrum för rättvisa avstyrker därför utredningens förslag om att begränsningarna av användningen i allt väsentligt ska bestå av en oskriven proportionalitetsprincip.

3. Vidare bör beslut om att få använda överskottsinformation för andra än brottsutredande syften fattas av domstol. Centrum för rättvisa avstyrker därför utredningens förslag om att de verkställande myndigheterna själva ska få besluta om användningen av överskottsinformation. 

4. Centrum för rättvisa tillstyrker att den utökade brottskatalogen i inhämtningslagen tidsbegränsas. Förutsättningarna för utvärdering av den tidsbegränsade lagstiftningen bör dock regleras tydligare.

Centrum för rättvisa för också fram följande synpunkter, som aktualiseras med anledning av utredningen:

1. De brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet bör författningsregleras.

2. En utredning bör tillsättas med uppdrag att analysera effekten av samtliga utvidgningar av tvångsmedelsanvändningen som skett under de senaste åren. Utredningen bör särskilt fokusera på hur lagändringarna påverkat de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.