Bill Persson mot Partille kommun

Av 2020-02-13 maj 7th, 2021 Pågående fall, Äganderätt

Några dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att exploatera området där han bor. Fakturan skulle betalas inom trettio dagar, annars skulle kommunen ta ut en hög ränta. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson kommunen för att ha brutit mot hans äganderätt. Göteborgs tingsrätt kom fram till att kostnaden inte utgjorde en ”orimlig börda” för Bill Persson och dömde till kommunens fördel, men domen kommer överklagas av Bill Persson till hovrätten.

– Jag tycker att det är fel att jag ska behöva betala närmare åtta hundra tusen kronor för nya vägar när den enda nytta jag fått är att jag kan flytta postlådan lite närmare huset. Jag tycker det är tråkigt att tingsrätten kommer fram till att kommunen har gjort rätt, säger Bill Persson.

Pensionären Bill Persson har bott i sitt barndomshem sedan 50-talet. För några år sedan bestämde Partille kommun att hans område skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse. Enligt kommunens nya detaljplan skulle kommunen bygga ut infrastrukturen i området med nya vägar.

Trots att Bill Persson redan hade vägar till sitt hus och inte efterfrågade några nya bestämde kommunen att han skulle vara med och betala för exploateringsprojektet. Enligt kommunen skulle Bill Perssons fastighet få en sådan nytta av de nya vägarna att det var rimligt att han skulle betala 793 961 kr. Bill Persson fick fakturan ett par dagar innan julafton 2017 och den skulle betalas inom en dryg månad – annars väntade en hög dröjsmålsränta.

Uttag av så kallade ”gatukostnader” är numera ovanligt i Sverige – bara 30 av Sveriges 290 kommuner tillämpar systemet. Det är sällsynt att enskilda fastighetsägare debiteras gatukostnader som överstiger 100 000 kr. Endast i ett fåtal fall har de debiterade kostnaderna överstigit 250 000 kr.

Skälet till att gatuavgiften blev så hög i Bill Perssons fall var att kommunen ansåg att han skulle betala avgift för fyra fastigheter. Kommunen tyckte att Bill Perssons fastighet var så stor att den kunde styckas av till fyra.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson Partille kommun i domstol och gjorde gällande att gatukostnadsuttaget innebar ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt. Den rättsliga kritiken handlade framförallt om att kommunen krävt omedelbar betalning för fyra fastigheter, trots att Bill Persson bara äger en.

Göteborgs tingsrätt håller i sin dom med Bill Persson om att det kan ifrågasättas om det är rimligt att ta betalt för fastigheter som inte finns. Trots det kommer domstolen fram till att han inte har fått bära en ”orimlig börda”, bland annat eftersom han lyckades betala kommunens faktura i tid. Tingsrätten fäste ingen vikt vid att Bill Persson endast hade råd att betala fakturan eftersom han fått ersättning för att kommunen tidigare tvångsinlöst delar av hans tomt, eller att kommunen gjorde en vinst på 26 miljoner på exploateringen av området. Gatukostnadsuttaget ansågs därmed inte utgöra ett oproportionerligt ingrepp i Bill Perssons äganderätt.

Eftersom Bill Persson förlorade målet ska han betala kommunens rättegångskostnader. Tingsrätten kommer dock fram till att det belopp som kommunen begärt för ombudsarvode, 650 685 kronor, inte är rimligt och förpliktar i stället Bill Persson att betala 102 600 kronor.

Domen kommer att överklagas till Hovrätten för Västra Sverige.

– Det är inte rimligt att enskilda fastighetsägare ska tvingas betala hundratusentals kronor för att finansiera kommersiella byggprojekt som den enskilde inte har någon nytta av. Det behövs ett vägledande domstolsavgörande som klargör hur reglerna om gatukostnader går ihop med den grundlagsskyddade äganderätten. Vi ser nu fram emot en prövning i högre instans, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Bill Persson.

Läs tingsrättens dom här.

Kontakt

Alexandra Loyd, jurist och ombud för Bill Persson
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

2019

Göteborgs tingsrätt

Stämningsansökan Bill Persson

TR Stämningsansökan Bill Persson

Bill Persson stämmer Partille kommun för att ha brutit mot äganderätten.

13 juni, 2019

fPlus

"Pensionären Bill Persson tvingades betala 800 000 - stämmer staten"

fPlus uppmärksammar fallet med en intervju med Bill Persson.

17 juni, 2019

Göteborgs tingsrätt

Svaromål Partille kommun

TR Svaromål Partille kommun 2019-08-30

Partille kommuns svaromål. Partille kommun motsätter sig Bill Perssons yrkanden.

30 augusti, 2019

Göteborgs tingsrätt

Yttrande Bill Persson

TR Yttrande Bill Persson 2019-09-24

Bill Perssons yttrande över kommunens svaromål.

24 september, 2019

Göteborgs tingsrätt

Yttrande Partille kommun

TR Yttrande Partille kommun 2019-10-25

Partille kommuns yttrande.

25 oktober, 2019

Göteborgs tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll muntlig förberedelse 2019-12-10

Protokoll från muntlig förberedelse.

10 december, 2019

2020

Göteborgs tingsrätt

Yttrande Bill Persson

TR Yttrande Bill Persson 2020-01-21

Bill Perssons yttrande.

21 januari, 2020

Göteborgs tingsrätt

Yttrande Partille kommun

TR Yttrande Partille kommun 2020-02-28

Partille kommuns yttrande.

28 februari, 2020

Göteborgs tingsrätt

Yttrande Bill Persson

TR Yttrande Bill Persson 2020-03-17

Bill Perssons yttrande, inklusive slutlig bevisuppgift och precisering av grund för talan.

17 mars, 2020

Göteborgs tingsrätt

Huvudförhandling

Tingsrätten höll huvudförhandling i målet den 14 april 2020.

14 april, 2020

Göteborgs tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2020-05-19

Tingsrätten dömde till kommunens fördel, men underkände kommunens rättegångskostnader.

19 maj, 2020

Göteborgs-Posten

"Domen: Rätt att Bill fick betala nästan en miljon för kommunens nya gator"

OBS! Bakom betalvägg.

GP rapporterar om domen i fallet Bill Persson.

26 maj, 2020

TV4 Nyheterna

"Krävdes på 800 000 kr - på grund av stor tomt"

Se inslaget om Bill Persson på TV4 Nyheterna.

5 juni, 2020

Hovrätten för Västra Sverige

Överklagande Partille kommun

HR Överklagande Partille kommun 2020-06-09-och-2020-06-23

Partille kommun överklagar tingsrättens dom.

9 juni, 2020

Hovrätten för Västra Sverige

Överklagande Bill Persson

HR Överklagande Bill Persson 2020-06-23

Bill Persson överklagar tingsrättens dom till Hovrätten för Västra Sverige.

23 juni, 2020

GöteborgsPosten

"Plånboksstorleken får inte avgöra om man kan strida för sin rätt"

Centrum för rättvisas jurister skriver en debattartikel i GöteborgsPosten med anledning av kommunens begärda rättegångskostnader.

24 juni, 2020

Hovrätten för Västra Sverige

Yttrande Bill Persson

HR Yttrande Bill Persson 2020-07-02

Bill Perssons yttrande över Partille kommuns överklagande.

2 juli, 2020

GöteborgsPosten

"Rättegångskostnaden drabbar inte den enskilde"

Kommunen replikerar på Centrum för rättvisas debattartikel från den 24 juni 2020.

9 juli, 2020

GöteborgsPosten

"Partillebor bör se upp för kommunens rävspel"

Centrum för rättvias slutreplik.

10 juli, 2020

Hovrätten för Västra Sverige

Yttrande Partille kommun

HR Yttrande Partille kommun 2020-08-21

Partille kommuns yttrande över Bill Perssons överklagande.

21 augusti, 2020

Hovrätten för Västra Sverige

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd och nekat partsbyte 2020-08-25

Hovrätten för Västra Sverige ger prövningstillstånd och avslår kommunens och Front Advokaters begäran om partbyte.

25 augusti, 2020

2021

Hovrätten för Västra Sverige

Huvudförhandling

Bill Persson möter Partille kommun i hovrätten.

25 mars, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!