Remiss

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)  

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Biometri – för en effektivare brottsbekämpning. 


I betänkandet ges förslag på en ny och mer enhetlig, heltäckande och ändamålsenlig reglering av de brottsutredande myndigheternas användning av biometriska uppgifter, såsom DNA-profiler och uppgifter som kan tas fram ur fingeravtryck och fotografier. Det övergripande syftet har varit att fler gärningsmän ska kunna identifieras med hjälp av biometri. 

Det står klart att utvecklingen i Sverige med ökad gängkriminalitet och svårutredda brott ställer nya krav på samhället. Även ur ett fri- och rättighetsperspektiv är det av stor vikt att brottsbekämpande myndigheter har de verktyg som krävs för att skydda enskildas liv och hälsa, personliga integritet, hem och egendom.

Centrum för rättvisa har därför stor förståelse för att det framstår som önskvärt med en omfattande utvidgning av möjligheterna till behandling av biometriska uppgifter. De förslag som läggs fram måste dock vara förenliga med gällande rätt och de krav som följer av EU-rätten och Europakonventionen. Centrum för rättvisa avstyrker mot denna bakgrund utredningens förslag i två viktiga avseenden.

För det första avstyrker Centrum för rättvisa utredningens förslag att inrätta ett biometriskt register med anknytning till passregistret. Förslaget innebär en generell insamling och lagring av biometriska uppgifter för samtliga svenskar över 15 år som ansöker om pass. En sådan generell insamling av biometriska uppgifter står i uppenbar strid med EU-rättens och Europakonventionens skydd för den personliga integriteten. Det är även anmärkningsvärt att analysen av förslagets förenlighet med grundläggande rättigheter begränsar sig till drygt en sida i betänkandet (s. 479–480) och saknar hänvisningar till relevant praxis från EU- och Europadomstolen.

För det andra efterlyser Centrum för rättvisa omarbetningar av förslaget i den del det avser upptagning och registrering av biometriska uppgifter i samband med misstanke om ringa brottslighet. 

Utredningens förslag innebär att det kommer att vara möjligt att samla in biometriska uppgifter även från personer som är misstänkta för mycket ringa brottslighet. Det ska ankomma på de brottsutredande myndigheterna att själva göra en bedömning av när det, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, vore alltför långtgående att samla in biometriska uppgifter. 

Centrum för rättvisas bedömning är att det saknas tillräckliga garantier mot att behandling av biometriska uppgifter avseende personer som enbart är misstänka för ringa brottslighet sker i strid med EU-rättens och Europakonventionens krav på absolut nödvändighet och proportionalitet.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.