Remiss

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51).


År 2008 anmälde Centrum för rättvisa Sverige till Europadomstolen för att den s.k. FRA-lagen om hemlig massövervakning inte levde upp till Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Den 25 maj 2021 fälldes Sverige av Europadomstolen för att FRA-lagen inte ansågs innehålla tillräckligt skydd mot godtycke och missbruk. I betänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51) presenteras nu förslag i syfte att åtgärda de brister som identifierades i domen. I sitt remissyttrande välkomnar Centrum för rättvisa förslagen, men betonar att de inte är tillräckliga för att uppfylla Europakonventionens krav.

I domen identifierade Europadomstolen flera rättssäkerhetsbrister i FRA-lagen. De allvarligaste bristerna var att FRA-lagen saknade regler om när visst inhämtat material ska förstöras, att det saknades regler för hur uppgifter som inhämtats via signalspaning får delas med andra stater samt att tillsynen inte var tillräckligt effektiv.

Syftet med signalspaningsutredningen har varit att komma tillrätta med de identifierade bristerna. Mot bakgrund av detta föreslår utredningen att FRA ska vara skyldig att förstöra uppgifter som bedöms sakna betydelse för underrättelseverksamheten. Vidare föreslås att det ska uppställas ett nytt villkor vid internationella överföringar av personuppgifter, som innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras vid sådana överföringar. Slutligen ska ett nytt beslutandeorgan införas inom ramen för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun). Beslutsorganets uppgift ska vara att på begäran av en enskild kontrollera om hans eller hennes meddelanden inhämtats genom signalspaning och om eventuell inhämtning och behandling varit förenlig med lag och tillstånd.

Centrum för rättvisa bedömer att förslagen i vissa avseenden inte är tillräckliga för att säkerställa att Sverige lever upp till Europakonventionens krav. I remissyttrandet framför Centrum för rättvisa i huvudsak följande kritik.

  1. Det bör förtydligas i lag att FRA löpande måste utvärdera om de uppgifter som behandlas är nödvändiga för underrättelseverksamheten.
  2. Det bör även gällande internationella överföringar tydliggöras i lag att FRA måste bedöma om det är nödvändigtatt överföra uppgifterna eller om syftet med överföringen kan uppnås på ett mindre ingripande sätt.
  3. Beslutsorganet inom Siun bör som huvudregel vara skyldigt att informera enskilda om i vilken utsträckning otillbörlig övervakning har förekommit samt vilka tillsynsåtgärder som vidtagits.
  4. Flera brister som identifieras i Centrum för rättvisa mot Sverige samt annan närliggande praxis behandlas inte i betänkandet. Det rör sig bland annat om skyldigheten för FRA att föra loggar över åtgärder som vidtas i dess verksamhet, omfattningen av FRA-domstolens förhandsprövning samt vilka tillsynsbefogenheter SIUN bör ha. Dessa frågor bör utredas närmare.

I februari 2024 kommer Centrum för rättvisa att ge in ett yttrande till ministerkommittén vid Europarådet och redogöra för sina synpunkter för de förslag som nu lagts fram i syfte att verkställa domen i Centrum för rättvisa mot Sverige. Ministerkommittén, som bevakar att Sverige rättar sig efter Europadomstolens fällande dom, förväntas meddela beslut angående om åtgärderna är tillräckliga senare under året.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

Läs mer om fallet Centrum för rättvisa mot Sverige här.