Aktuellt

Erik Dahlström placerades felaktigt i särskola – begär skadestånd av Arvika kommun


Efter allvarlig kritik från Skolinspektionen begär Erik Dahlström skadestånd av Arvika kommun för att han varit felaktigt placerad i särskola i sex år och berövats sin grundlagsskyddade rätt till utbildning. Med Centrum för rättvisas hjälp har han idag överlämnat sitt krav till kommunen.

– Det är mycket jag hade velat göra, men inte kunnat på grund av att jag inte fick den utbildning jag hade rätt till. Det är en stor sorg och smärta att leva med, säger Erik Dahlström om det inträffade.

När Erik Dahlström var åtta år beslutade Arvika kommun att placera honom i särskolan. Men Erik Dahlström upplevde att han inte hörde hemma där. Vid 15 års ålder tog han själv initiativ till en utredning som visade att han inte tillhörde särskolans målgrupp, utan att han borde ha gått i den vanliga grundskolan.

När felet uppdagades beslutade kommunen att särskoleplaceringen skulle upphöra. Erik Dahlström skulle börja årskurs nio när han flyttades tillbaka till grundskolan. Han hade då gått sex år i särskola, och i jämförelse med sina klasskamrater som gått i grundskolan hade han stora kunskapsluckor. Han gick därför ut grundskolan med ofullständiga betyg, utan möjlighet att söka till högre utbildning.

Under 2010 och 2011 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av närmare 60 kommuners beslut om särskoleplaceringar. Många kommuner, bland andra Arvika kommun, uppvisade stora brister i hur särskoleplaceringar hanterades och fick allvarlig kritik. I Erik Dahlströms fall konstaterade Skolinspektionen att kommunens beslut att placera honom i särskola hade fattats på ett ofullständigt underlag: två av fyra utredningar saknades.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Erik Dahlström idag överlämnat ett skadeståndskrav på 250 000 kronor till Arvika kommun. Kravet grundar sig på att kommunen har överträtt Erik Dahlströms grundlagsskyddade rätt till utbildning genom det felaktiga beslutet att placera honom i särskolan.

Om kommunen inte tillmötesgår kravet senast den 23 mars 2022 kommer ärendet att gå vidare till tingsrätten för en domstolsprövning.

–  Ett beslut om placering i särskola får långtgående konsekvenser för ett barns liv och framtid. Därför är det oerhört viktigt att sådana beslut baseras på ett fullständigt underlag. Det här fallet handlar om att ge Erik Dahlström den upprättelse som han förtjänar, men också att stärka barns rättssäkerhet i beslut som påverkar deras grundlagsskyddade rätt till utbildning, säger Erica  Wide, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Erik Dahlström tillsammans med juristen Elsa Haggård.

Läs följebrevet här.

Läs utkastet på stämningsansökan här. (Stämningsansökan kommer att lämnas in till domstol om kommunen inte tillmötesgår Erik Dahlströms begäran.)

Kontakt
Erica Wide, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Erik Dahlström