Europadomstolen

Matilda mot Sverige

Ystads kommun har utan motivering hindrat 20-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt LVU får kommunens beslut inte överklagas. I en principiellt viktig dom har Kammarrätten i Göteborg i Matildas fall slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen. Men när fallet sedan togs upp till prövning godtog domstolarna kontaktbegränsningarna utan att göra en självständig och oberoende prövning av socialnämndens skäl för beslutet. Matilda tog därför sitt fall till Europadomstolen, som i mars 2023 valde att inte ta upp fallet till prövning.


– Det är grundläggande i en rättsstat att ingripande beslut mot enskilda kan prövas i domstol. Att denna typ av beslut nu kan överklagas är en framgång som stärker rättssäkerheten i Sverige, men domstolarnas prövning i sak har tyvärr inte utgjort en tillräcklig garanti mot godtycke i Matildas fall. Det är därför synd att Europadomstolen beslutade att inte pröva målet, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Matilda.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt två år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen.

Efter att omhändertagandet av Matilda upphört så har dock socialnämnden fortsatt att hindra henne från att ha kontakt med sina syskon, utan någon särskild motivering. Trots att omhändertagandet av syskonen egentligen gäller i förhållande till föräldrarna, så tillåts Matilda bara ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon och sedan januari 2020 har hon bara fått träffa dem vid ett fåtal tillfällen.

I mars 2021 fattade kommunen ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering. På grund av en lucka i lagen fick beslutet inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda fått överklagandeförbudet åsidosatt genom att överklaga beslutet till domstol. Förvaltningsrätten avvisade hennes överklagande i maj 2021, men beslutet ändrades sedan av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten beslutade att åsidosätta överklagandeförbudet i LVU eftersom det bedömdes strida mot rätten till domstolsprövning i Europakonventionen.

Efter att kammarrätten återförvisat målet, har förvaltningsdomstolarna sedan fastställt socialnämndens kontaktrestriktioner, trots att det i socialnämndens beslut varken framgått när, under vilka former eller hur ofta umgänge fick ske. Högsta förvaltningsdomstolen lämnade inte prövningstillstånd.

I november 2022 lämnade Matilda med hjälp av Centrum för rättvisa in ett klagomål till Europadomstolen för att Sverige överträtt hennes rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. I mars 2023 fattade domstolen beslut att inte ta upp målet till prövning. Vid en preliminär bedömning av målet ansåg den ansvariga domaren att det inte framgick tillräckligtsom tydde på att någon fri- eller rättighet i Europakonventionen skulle ha överträtts. Europadomstolens beslut att inte ta upp målet till prövning kan inte överklagas.

Läs beslutet från Europadomstolen här.

Kontakt