Aktuellt

Kommunen bryter mot lagen – nekar Matilda att träffa sina syskon och förhindrar att beslutet prövas i domstol


Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa
Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Ystads kommun har under lång tid hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen har trots påstötningar vägrat att förklara varför syskonen inte får ha kontakt, och den har i strid med lagen vägrat att fatta ett beslut som kan överklagas till domstol. Nu hjälper Centrum för rättvisa Matilda att få frågan om syskonens rätt att ha kontakt med varandra prövad i domstol.

– Det finns en lucka i lagen som gör att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol. En sådan ordning riskerar att leda till godtycklig maktutövning och står sannolikt i strid med Europakonventionens rätt till skydd för familjelivet, säger Alexander Ottosson, jurist och ombud för Matilda tillsammans med juristerna Erica Wide och Frida Andersson.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt ett år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna.

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna har socialtjänsten utan motivering hindrat Matilda och hennes yngre syskon från att ha kontakt med varandra. Socialtjänsten tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon vid tidpunkter som socialtjänsten bestämmer. Sedan januari 2020 har hon bara vid ett par tillfällen fått träffa två av sina syskon; sin yngsta bror har hon inte fått träffa alls.

Matilda har vid upprepade tillfällen begärt att få ha mer kontakt med sina syskon eller att socialtjänsten i vart fall ska förklara varför kontakten inte tillåts. Socialtjänsten har dock motsatt sig ytterligare kontakt och i strid med förvaltningslagen nekat Matilda ett motiverat beslut med hänvisning till att beslutet enligt LVU ändå inte kan överklagas.

Nu engagerar sig Centrum för rättvisa som ombud för Matilda för att hjälpa henne att få frågan om syskonens rätt att ha kontakt med varandra prövad i domstol med stöd av Europakonventionen.

– Ystads kommun bryter mot lagen när den vägrar att fatta ett formellt beslut om syskonens kontakt med varandra. Det är oerhört viktigt för enskildas rättssäkerhet att ingripande myndighetsbeslut är motiverade och kan överprövas i domstol. Nu måste kommunen omedelbart rätta sig efter lagen och fatta ett beslut i ärendet, därefter tar vi det till domstol, avslutar Alexander Ottosson.

Kontakt: Alexander Ottosson, 073-543 41 01 / [email protected]