Yrkes- och näringsfrihet

Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun

Restaurangägaren Torbjörn Lagmark tvingades under flera års tid att betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för tillsyn av livsmedelshanteringen och alkoholserveringen på Lagmarks restaurang. Men Torbjörn Lagmark fick inte den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag.


Till slut tröttnade Torbjörn Lagmark på att bli fakturerad av kommunen för arbete som inte utförts. 2011 överklagade Lagmark såväl avgifterna för livsmedelstillsynen som för tillsynen över tillståndet att servera alkohol. I sina överklaganden yrkade Lagmark på nedsättning av respektive avgift eftersom kommunen inte tillhandahållit tillräcklig motprestation i form av tillsyn.

En förutsättning för kommunens avgiftsuttag är att avgiften motsvarar kommunens kostnad för tillsynen. Det följer b.la. av regeringsformen, kommunallagen och alkohollagen respektive avgiftförordningen för livsmedelstillsyn. För det fall att avgiftsuttaget överskrider kostnaden för tillsynsarbetet, som i Lagmarks fall, är avgiften istället att anse som en skatt. Och kommunen får inte ta ut skatt utan beslut från riksdagen.

I mars 2012 beslutade Förvaltningsrätten i Malmö att avgifterna för Lagmark för livsmedelstillsynen skulle sättas ned till hälften. Det var första gången en domstol kom fram till att kontrollavgifter av det aktuella slaget tagits ut felaktigt eftersom tillsyn inte utförts i tillräcklig omfattning.

Avgifterna för kommunens tillsyn över Lagmarks serveringstillstånd överklagades till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I skriftväxlingen framhöll Lagmark att även om kommunen inte har skyldighet att redovisa för hur tillsynsarbetet bedrivs minut för minut har kommunen likväl en skyldighet att kunna redovisa att det arbete de tagit betalt för också har utförts.

Under åren 2008–2012 fick Torbjörn Lagmarks restaurang sex tillsynsbesök om sammanlagt 89 minuter. Under samma period betalade Lagmark totalt 82 800 kr i avgifter. Om endast nämnda tillsynsbesök på plats hos Lagmark skulle räknas, skulle det ge en kostnad på omkring 55 820 kr per timme eller ca 930 kr per minut.

Kommunen menade att utöver tillsynsbesöken på plats hos Lagmarks restaurang bedriver kommunen också tillsynsarbetet internt på kommunkontoret. Omfattningen av detta arbete i förhållande till Lagmarks avgifter kunde kommunen dock inte lämna närmare uppgifter om.

Torbjörn Lagmarks fall har betydelse för alla andra Helsingborgskrögare som betalar motsvarande avgifter för kommunens tillsyn över krögarnas livsmedelshantering och serveringstillstånd. Torbjörn Lagmark och hans branschkollega Per Dahlberg hoppas att det nu ska bli klarare vad som gäller:

– Hela branschen vinner på effektiv och regelbunden kontroll. Men det är inte rimligt att betala höga avgifter utan att få särskilt mycket tillbaka, säger de.

Pressklipp
 • Januari 2012

  • Förvaltningsrätten i Malmö

   Dom

 • Mars 2012

  • Förvaltningsrätten i Malmö

   Dom

    

 • Maj 2013

  • Kammarrätten i Göteborg

   Dom