Aktuellt

Femårige John Walter dog på HVB-hem – föräldrarna kräver skadestånd av Falu kommun 

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga säkerhetsbrister där. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv. Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnar nu John Walters föräldrar Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm ett skadeståndskrav till Falu kommun.


– Det som hände John Walter får aldrig någonsin hända något annat barn eller några andra föräldrar, säger Hanna Larsson. 

– Platea var en livsfarlig plats för John Walter, men ändå placerade kommunen honom där. Kommunen tycker inte att den har gjort något fel, men vår son är död. Kommunen måste ta sitt ansvar, tillägger Hans-Erik Sjöholm. 

Under våren 2021 föreslog socialtjänsten i Falu kommun att John Walter skulle placeras på Platea, ett hem för vård och boende (HVB-hem) i Hagfors i Värmland. John Walter hade tidigare haft insatser via socialtjänsten, eftersom föräldrarna hade ansökt om stöd. 

Både Hans-Erik Sjöholm och Hanna Larsson var tveksamma till kommunens förslag och påpekade att Platea flera gånger fått allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men kommunen försäkrade dem om att HVB-hemmet var säkert och insisterade på att en placering på Platea var det bästa för John Walter.  

I slutet av maj 2021 skrevs John Walter in på HVB-hemmet. Tidigt en morgon två veckor senare rymde han därifrån och senare samma dag hittades han drunknad i den närliggande Uvån. 

Efter John Walters död stängdes Platea permanent. IVO har därefter riktat allvarlig kritik mot Falu kommun, bland annat för att kommunen genomfört placeringen av John Walter trots att staket och grindar runt HVB-hemmet var bristfälliga och för att den inte agerade när föräldrarna larmade om säkerhetsriskerna. Men i sin egen Lex Sarah-utredning bedömde Falu kommun att John Walters död inte hade varit ett missförhållande eller en risk för missförhållande i kommunens verksamhet. Kommunen har hittills inte tagit på sig något ansvar för det som har hänt. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa kommer Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm överlämna ett skadeståndskrav på totalt 972 400 kronor till Falu kommun. Grunden för kravet är att kommunen har överträtt John Walters rätt till liv och deras rätt till skydd för familjelivet enligt Europakonventionen. 

Om Falu kommun motsätter sig kravet kommer en rättegång inledas mot kommunen vid Falu tingsrätt. 

– Det som hände John Walter är en tragedi. Det är kommunen som haft det yttersta ansvaret för John Walter och den måste nu ta sitt ansvar för det som hände honom. Fallet visar hur viktigt det är att socialtjänsten bedriver sin verksamhet på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt så att de som behöver samhällets stöd som mest inte ska fara illa, säger Henrietta Cahn, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm tillsammans med juristen Emanuel Klerfelt Johansson.

Läs skadeståndskravet här.

Pressklipp
Kontakt

Fallet är viktigt i två hänseenden. För det första handlar det om att John Walter och hans föräldrar har rätt till upprättelse. För det andra handlar det om rättsligt ansvarsutkrävande av kommunen. Förhoppningen är att fallet ska bidra till att stärka rättssäkerheten i socialtjänstens verksamhet så att andra barn och föräldrar inte ska drabbas på liknande sätt.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att samhällets insatser ska vara av god kvalitet och att ett barn som placeras på ett HVB-hem får en god och säker vård (se 3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § socialtjänstlagen). Hemkommunen har kvar det yttersta ansvaret för vården även om barnet placeras i en annan kommun eller på ett HVB-hem som drivs i privat regi (se till exempel 2 a kap. 4 § socialtjänstlagen). 

Rätten till liv enligt artikel 2 i Europakonventionen innebär bland annat att statliga och kommunala myndigheter måste vidta de åtgärder som krävs för att en person som finns i dess vård inte ska utsättas för livsfarliga risker. 

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för vården av barn som den placerar på HVB-hem, även när ett sådant hem drivs i privat regi. Falu kommun har alltså haft ansvaret för John Walter under placeringstiden både enligt svensk rätt och Europakonventionen. Därför riktas skadeståndskravet mot kommunen.  

Två tidigare anställda på Platea som var i tjänst när John Walter rymde från boendet dömdes av Värmlands tingsrätt i december 2022 för vållande till hans död. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige. 

Det fall som Centrum för rättvisa driver för Hanna Larssons och Hans-Erik Sjöholms räkning är inte ett brottmål, utan rör skadestånd för överträdelserna av deras och John Walters rättigheter enligt Europakonventionen.  

Det är Falu kommun som haft det yttersta ansvaret för John Walter och det är där som ansvarsutkrävandet bör ske.

Inget skadestånd kan kompensera för den tragedi som det här fallet handlar om. Skadestånd för rättighetsöverträdelser bestäms enligt juridiska principer och schabloner som framgår bland annat av Europadomstolens vägledande domar. 

Skadeståndet avser i huvudsak ersättning för så kallad ideell skada, det vill säga för överträdelsen av deras rättigheter, men också ersättning för personskada och begravningskostnader.  

För Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm är skadeståndskravet ett verktyg för att söka upprättelse för det inträffade. De vill att kommunen tar ansvar för det som har hänt och att ingen annan ska behöva vara med om det som de tvingats utstå. För föräldrarna handlar kravet om principfrågan, och inte om pengarna i sig.

Ja, fallet kan få betydelse i situationer där samhället har utsatta personer i sin vård och inte agerar för att se till att de vårdas i en tillräckligt trygg miljö. Genom att på det här sättet visa att brister i ansvaret kan medföra rättsliga konsekvenser inskärps de krav som omgärdar socialtjänsternas verksamheter. 

Hanna Larssons och Hans-Erik Sjöholms skadeståndskrav kommer att överlämnas till kommunen torsdagen den 11 maj 2023. Kommunen får då möjlighet att frivilligt tillmötesgå kravet. Om kommunen inte gör det kommer föräldrarna med hjälp av Centrum för rättvisa inleda en rättegång mot kommunen vid Falu tingsrätt.