Remiss

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (SOU 2023:12)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.


I betänkandet ger kommittén flera förslag som syftar till att (i) göra det svårare att genomföra ändringar i grundlagarna, och (ii) stärka skyddet för domstolarnas oberoende.

Centrum för rättvisa välkomnar utredningens förslag och instämmer i dess bedömningar. Demokratins tillbakagång och ifrågasättandet av rättsstatens principer är oroväckande tendenser som bör tas på stort allvar även i Sverige. Oberoende domstolar är en grundpelare i vårt demokratiska statsskick och utgör den yttersta garanten för att skyddet för fri- och rättigheter upprätthålls.

Mot den bakgrunden tillstyrker Centrum för rättvisa samtliga förslag, med följande två reservationer.

För det första efterfrågar stiftelsen en fördjupad analys beträffande förslaget om att göra det svårare att ändra i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Skälet till det är att de innehåller mycket detaljerade regler som inte sällan behöver justeras för att anpassas till teknik- och samhällsutvecklingen. Det är viktigt att det görs en noggrann bedömning av om det är påkallat och lämpligt att göra det svårare att ändra dessa grundlagar, eller om det skulle kunna innebära att nödvändiga justeringar inte kan genomföras. 

För det andra ställer sig Centrum för rättvisa tveksam till förslaget att regeringen ska vara bunden av Domarnämndens förslag när den utser ordinarie domare och vill lyfta frågan om en sådan förändring är motiverad. Att ordinarie domare utnämns av regeringen motiveras av den grundläggande konstitutionella principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Om regeringen formellt binds av Domarnämndens förslag innebär det att utnämningsmakten i praktiken flyttas från regeringen till Domarnämnden. En sådan ordning skulle innebära ett inte obetydligt avsteg från gällande konstitutionella utgångspunkter. 

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.