Remiss

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

Centrum för rättvisa har avgett ett remissyttrande över betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.


I betänkandet lämnar utredningen flera förslag på förändringar i reglerna om arbetskraftsinvandring. Den övergripande målsättningen har varit att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring och att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft. 

Centrum för rättvisa har yttrat sig över två av utredningens förslag.

  1. Centrum för rättvisa tillstyrker förslaget att nyfödda barn till forskare m.fl. ska få ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige. Den nuvarande lagstiftningen – som kräver att även barn som fötts i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd ”före inresan” i landet – är otydlig och tillämpas godtyckligt av Migrationsverket. Den förändring som utredningen nu föreslår är därför välkommen och bör träda i kraft så snart som möjligt.
  2. Centrum för rättvisa föreslår att det förtydligas i lagmotiven att det förhöjda lönekravet som utredningen föreslår inte får tillämpas retroaktivt till nackdel för enskilda. Skälet till det är att Centrum för rättvisa nyligen har sett flera exempel på att det nu gällande lönekravet tillämpas just på det sättet. Det innebär i praktiken att en person som har arbetstillstånd kan utvisas med hänvisning till att han eller hon tidigare inte har uppfyllt ett lönekrav som rent faktiskt inte gällde då. En sådan rättstillämpning är inte förenlig med grundläggande krav på rättssäkerhet.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här