Remiss

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19).


Utredningen lade fram sitt betänkande den 29 april 2022. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av regleringen om hemliga tvångsmedel. Syftet har varit att utreda hur hemliga tvångsmedel ska kunna användas i större utsträckning för att bekämpa allvarlig brottslighet. Utredningen har enligt direktiven haft att beakta och väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet.

Utredningen föreslår bland annat att hemliga tvångsmedel ska få användas för fler brottstyper än tidigare och i vissa fall i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott – det vill säga redan innan det föreligger en konkret misstanke mot en viss person.

Centrum för rättvisa uppmanar i sitt remissyttrande till viss försiktighet i att utöka möjligheterna till användning av hemliga tvångsmedel. När gränsen för vilka intrång staten accepterar väl har förskjutits har det historiskt sett visat sig vara svårt att vrida tillbaka klockan. En effektiv brottsbekämpning måste enligt stiftelsen kunna uppnås och kombineras med ett effektivt skydd för enskildas rättssäkerhet och grundläggande fri- och rättigheter.

Centrum för rättvisa är även kritisk till att utredningen inte redovisat någon analys av förslagens förenlighet med de minimikrav som Europadomstolen har ställt upp för att förhindra missbruk av regler om hemliga tvångsmedel. Stiftelsen efterlyser därför en fördjupad analys av förslagens förenlighet med Europadomstolens praxis i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.