Remiss

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52). Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträckning det bör införas utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (dvs tvångsmedel som används utanför en förundersökning i syfte att förhindra brott).


Utredningen har funnit att en utökad användning av preventiva tvångsmedel behövs för att de brottsbekämpande myndigheterna på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Utredningen bedömer att en sådan utökad användning är proportionerlig om tillämpningsområdet avgränsas på ett ändamålsenligt sätt och lagstiftningen innehåller kvalifikationskrav och rättssäkerhetsgarantier som kan balansera den ökade risken för intrång i den personliga integriteten.  

Centrum för rättvisa anser att utredningens förslag kan beskrivas som ett paradigmskifte när det gäller tvångsmedelsanvändningen i Sverige. Centrum för rättvisa ifrågasätter inte att behovet av hemliga tvångsmedel kan variera över tid. Sverige befinner sig i en mycket allvarlig situation där brottsligheten har utvecklats på ett sätt som kan beskrivas som alltmer samhällshotande. Det är därför viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna har adekvata verktyg för att kunna möta denna utveckling och garantera medborgarnas befogade anspråk på rättstrygghet.

Samtidigt är respekten för rättsstatens principer och skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter särskilt viktig när samhällsutvecklingen är sådan att medborgarna förväntar sig snabba och kraftfulla åtgärder från staten som kan medföra oproportionerliga intrång i enskildas rättigheter.

Centrum för rättvisa avstyrker utredningens förslag och har sammanfattningsvis följande synpunkter:

  1. Det krävs en samlad översyn av regleringen av hemliga tvångsmedel.
  2. Det krävs en fördjupad analys av förslagens förenlighet med Europakonventionen.
  3. De brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet bör författningsregleras.
  4. Det bör övervägas om domstolsprövningen ska förläggas till vissa domstolar.
  5. Förutsättningarna för utvärderingen av den tidsbegränsade lagstiftningen bör regleras tydligare. 

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.