Remiss

Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen (Ds 2023:7)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen (Ds 2023:7).


I promemorian, som presenterades den 23 mars 2023, föreslås att Sverige ansluter sig till tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen. Det innebär att de svenska högsta domstolarna kommer att ges möjlighet att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen i komplicerade frågor som rör tolkningen och tillämpningen av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Centrum för rättvisa instämmer i bedömningen att Sverige bör ratificera tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen och tillstyrker förslaget i dess helhet. Möjligheten för svenska domstolar att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen är ägnad att förbättra dialogen och samspelet med Europadomstolen. Detta förbättrar förutsättningarna för de nationella domstolarna att i enlighet med subsidiaritetsprincipen säkerställa ett starkt skydd för individens fri- och rättigheter i Sverige.

Läs promemorian här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.