Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun

Av 2017-09-19 juli 2nd, 2021 Äganderätt

Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. I avtalen som kommunen pressade fram tvingades småhusägarna dessutom att betala för att ge bort sin egen mark. Makarna Tommie och Lena Dahlström i Höllviken hör till de drabbade. Med hjälp av Centrum för rättvisa tog de fallet till domstol och krävde ersättning från kommunen. Hösten 2020 fälldes Vellinge kommun av Malmö tingsrätt för rättsstridigt tvång och tvingades att betala skadestånd till makarna Dahlström.

För att få bygglov för sitt nya hus tvingades Tommie och Lena Dahlström att ge bort 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och att betala lantmäterikostnaden för detta med 26 000 kr.

– Vi trodde först att kommunen skämtade när den sa att vi var tvungna att ge bort en del av vår uppfart till kommunen för att få bygglov för huset. När vi förstod att kommunen menade allvar och att vi dessutom tvingades betala för att förlora marken blev vi förbannade. Men vi var tvungna att gå med på kraven, annars skulle vi inte få bygglov, säger Tommie och Lena Dahlström.

Vellinge kommun satte i system att kräva gratis mark i utbyte mot bygglov
Under 2016 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Vellinge kommun, bara under de senaste fem åren, har tvingat till sig mark från ett trettiotal småhusägare i Vellinge. Kommunen har gjort detta genom att villkora bygglov med att småhusägarna ger bort en del av sin mark till kommunen. Enligt avtalen som småhusägarna har pressats att skriva under har ägarna också varit skyldiga att betala förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet för att överföra marken till kommunen.

Olagliga villkor för bygglov – kommunen tvingade till sig gratis mark från Tommie och Lena
Makarna Tommie och Lena Dahlström köpte för några år sedan en fastighet i Höllviken i Vellinge kommun. De hade sedan tidigare bott i kommunen och ville nu köpa en fastighet där de kunde bygga ett nytt hus för åretruntboende. Innan köpet hörde de sig för med kommunen om vad som gällde i fråga om bygglov för fastigheten. De fick som svar att vanliga regler gällde, några särskilda inskränkningar nämndes inte.

Men när Tommie och Lena skulle ansöka om bygglov krävde kommunen att de skulle avstå en del av sin tomt till kommunen och dessutom betala kostnaderna för detta hos Lantmäteriet. Enligt kommunen var skälet att en del av fastigheten inte stämde överens med detaljplanen. Detta berodde i sin tur på att detaljplanen aldrig har stämt överens med de verkliga förhållandena i bostadsområdet.

Tommie och Lena protesterade men tvingades att gå med på kommunens ultimatum – annars skulle de inte få bygglov. På kommunens instruktioner ansökte de därför om fastighetsreglering hos Lantmäteriet grundat på avtalet med kommunen. Genom fastighetsregleringen överfördes 52 kvadratmeter mark från makarnas fastighet till kommunens gatufastighet. De tvingades också att betala kostnaderna för fastighetsregleringen på 26 000 kr.

Experter sågade kommunens olagliga villkor för bygglov
I samband med tidningen Sydsvenskans avslöjande om Vellinge kommuns agerande kritiserades det av flera experter, bland annat av företrädare för Lantmäteriet och framstående experter inom fastighetsrätt.

Till följd av kritiken tillsatte kommunen en intern utredning, som resulterade i att kommunstyrelsen den 27 februari 2017 beslutade att ändra riktlinjerna för handläggning av bygglovsansökningar i situationer som dessa. Enligt kommunens nya riktlinjer ska kommunen inte längre kräva gratis mark i utbyte mot bygglov. Men kommunen har hittills inte velat erkänna att den gjort fel.

Makarna Dahlström tar fallet till domstol
Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnade Tommie och Lena sommaren 2017 ett krav till kommunen. Kravet gick ut på att kommunen skulle ge tillbaka marken och betala ersättning för förrättningskostnaderna. Kommunen fick på sig till slutet av sommaren att bestämma om den ville göra rätt för sig frivilligt – i annat fall skulle ärendet tas vidare till domstol.

Den 25 augusti 2017 meddelade kommunen via advokater att den inte skulle tillmötesgå makarna Dahlströms krav. Därför tog Tommie och Lena fallet till Malmö tingsrätt med hjälp av Centrum för rättvisa.

– Kommunen har inte respekterat Tommie och Lena Dahlströms äganderätt. Eftersom kommunen inte vill göra rätt för sig på frivillig väg tar vi fallet till domstol. Kommunen har inte haft stöd i lag för sitt ultimatum utan har ägnat sig åt olaglig bygglovsutpressning. Tommie och Lena Dahlström kräver tillbaka värdet av den mark de har förlorat samt de kostnader de haft för att föra över marken till kommunen, säger Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa, är ombud för makarna Dahlström.

Tisdagen den 24 april 2018 lämnades stämningsansökan in till Malmö tingsrätt. Makarnas krav på kommunen uppgår till drygt 80 000 kr.

Makarna Dahlström får rätt i tingsrätten
Den 26 och 27 augusti 2020 prövades målet i Malmö tingsrätt. Kommunen menade att avtalet skulle ses som ett ”frivilligt erbjudande” och hänvisade till att ingångna avtal ska hållas. Kommunen ansåg också att marken som överläts var helt värdelös och att det inte under några förhållanden kunde bli fråga om något skadestånd.

Vid rättegången vittnade flera av de drabbade kommuninvånarna om att de hade pressats att ge bort sin mark gratis till kommunen. Tingsrätten kom också fram till att överenskommelsen inte varit frivillig, utan att Tommie och Lena Dahlström tvingats gå med på kommunens krav.

Tingsrätten säger i sin dom den 17 september 2020 att kommunen inte har haft stöd i lagen för att kräva gratis mark som villkor för bygglov och att villkoren därför har varit rättsstridiga. Tingsrätten godtog inte kommunens påstående om att marken var värdelös. Kommunen förpliktades därför att betala ersättning till makarna Dahlström för den skada de orsakats av kommunens agerande.

Kommunen har inte överklagat domen och den kan nu få betydelse för ett trettiotal familjer i Höllviken som drabbats av kommunens bygglovsutpressning. Ett tiotal har redan lämnat in egna skadeståndskrav mot kommunen med stöd av domen.

2018

Malmö tingsrätt

Stämningsansökan makarna Dahlström

Stämningsansökan 2018-04-24

Makarna Dahlströms stämningsansökan.

24 april, 2018

Malmö tingsrätt

Svaromål Vellinge kommun

TR Svaromål Vellinge 2018-06-08

Vellinge kommuns svaromål.

8 juni, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande makarna Dahlström

TR Yttrande Dahlströms över svaromål 2018-09-26

Makarna Dahlströms yttrande.

26 september, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande makarna Dahlström

TR Yttrande Dahlströms 2018-10-08

Makarna Dahlströms precisering av grunderna för talan.

8 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll muf 2018-10-10

Protokoll från muntlig förberedelse.

10 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande Vellinge kommun

TR Yttrande Vellinge 2018-10-31

Vellinge kommuns yttrande-

31 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande makarna Dahlström

TR Yttrande Dahlströms 2018-11-21

Makarna Dahlströms yttrande.

21 november, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande Vellinge kommun

TR Yttrande Vellinge 2018-12-19

Vellinge kommuns yttrande.

19 december, 2018

2019

Malmö tingsrätt

Sammanställning

TR Tingsrättens sammanställning 2019-02-07

Malmö tingsrätts sammanställning.

7 februari, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande Vellinge kommun

TR Yttrande Vellinge 2019-04-08

Vellinge kommuns yttrande.

8 april, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande makarna Dahlström

TR Yttrande Dahlströms 2019-04-18

Makarna Dahlströms yttrande.

18 april, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande Vellinge kommun

TR Bevisuppgift Vellinge 2019-06-20

Vellinge kommuns yttrande samt slutlig bevisuppgift.

20 juni, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande makarna Dahlström

TR Yttrande samt bevisuppgift Dahlströms 2019-09-03

Makarna Dahlströms yttrande och slutlig bevisuppgift.

3 september, 2019

2020

Sydsvenskan

”Vellinges krav på gratis mark avgörs i rätten”

Sydsvenskan rapporterar inför förhandlingen i Malmö tingsrätt.

24 augusti, 2020

Sydsvenskan

”Utpressning eller erbjudande knäckfråga i process mot Vellinge”

Sydsvenskan rapporterar direkt från förhandlingen i Malmö tingsrätt.

27 augusti, 2020

Malmö tingsrätt

Huvudförhandling

Datum för huvudförhandling är satt till 26-27 augusti 2020.

26 augusti, 2020

Malmö tingsrätt

Dom

TR Dom 2020-09-17

Malmö tingsrätt dömer Vellinge kommun för rättsstridigt tvång och ger makarna Dahlströms rätt till begärt skadestånd.

17 september, 2020

Malmö tingsrätt

”Vellinge döms för olagligt krav på gratismark”

Nu döms Vellinge kommun för rättsstridigt tvång och ska betala nästan 80 000 kronor i skadestånd till fastighetsägarna, skriver Malmö tingsrätt i ett pressmeddelande.

17 september, 2020

TT

”Vellinge döms för olagligt krav på gratismark”

Det finns inga bestämmelser, varken i plan- och bygglagen eller i någon annan byggnadslagstiftning, som gör det möjligt för en kommun att ställa upp sådana villkor, rapporterar TT.

17 september, 2020

Sydsvenskan

”Vellinge döms för olagligt krav på gratismark”

Tingsrätten skriver i domen att det inte finns några bestämmelser som gör det möjligt för en kommun att ställa upp sådana villkor, rapporterar Sydsvenskan.

17 september, 2020

Skånska Dagbladet

”Vellinge döms att betala skadestånd efter marktvång”

Att Vellinge kommun krävde att två fastighetsägare i Höllviken skulle lämna ifrån sig tomtmark utan ersättning har inget stöd i lagen, rapporterar Skånska Dagbladet.

17 september, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!