Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun

By 2017-09-19 mars 4th, 2020 Äganderätt, Pågående fall

Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. I avtalen som kommunen pressade fram tvingades småhusägarna dessutom betala förrättningskostnaderna för marköverföringen – de blev alltså tvungna att betala för att ge bort sin egen mark. Makarna Tommie och Lena Dahlström i Höllviken hör till de drabbade. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar de nu fallet till domstol och kräver ersättning från Vellinge kommun. 

För att få bygglov för sitt nya hus tvingades Tommie och Lena Dahlström att ge bort 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och att betala förrättningskostnaderna på 26 000 kr.

– Vi trodde först att kommunen skämtade när den sa att vi var tvungna att ge bort en del av vår uppfart till kommunen för att få bygglov för huset. När vi förstod att kommunen menade allvar och att vi dessutom tvingades betala 26 000 kr i förrättningskostnader för att förlora marken blev vi förbannade. Men vi var tvungna att gå med på kraven, annars skulle vi inte få bygglov, säger Tommie och Lena Dahlström.

Vellinge kommun satte i system att kräva gratis mark i utbyte mot bygglov
Under 2016 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Vellinge kommun, bara under de senaste fem åren, har tvingat till sig mark från ett trettiotal småhusägare i Vellinge. Kommunen har gjort detta genom att villkora bygglov med att småhusägarna ger bort en del av sin mark till kommunen. Enligt avtalen som småhusägarna har pressats att skriva under har ägarna också varit skyldiga att betala förrättningskostnaderna för att överföra marken till kommunen.

Detta trots att lagen säger att kommuner är skyldiga att betala marknadsmässig ersättning om de tvingar till sig mark av enskilda, och att det är den som får nytta av en marköverföring som ska betala kostnaderna hos Lantmäteriet.

Olagliga villkor för bygglov – kommunen tvingade till sig gratis mark från Tommie och Lena
Makarna Tommie och Lena Dahlström köpte för några år sedan en fastighet i Höllviken i Vellinge kommun. De hade sedan tidigare bott i kommunen och ville nu köpa en fastighet där de kunde bygga ett nytt hus för åretruntboende. Innan köpet hörde de sig för med kommunen om vad som gällde i fråga om bygglov för fastigheten. De fick som svar att vanliga regler gällde, några särskilda inskränkningar nämndes inte.

Men när Tommie och Lena skulle ansöka om bygglov krävde kommunen att de skulle avstå 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och dessutom betala kostnaderna för detta hos Lantmäteriet. Enligt kommunen var skälet att en del av fastigheten inte stämde överens med detaljplanen. Detta berodde i sin tur på att detaljplanen aldrig har stämt överens med de verkliga förhållandena i bostadsområdet.

Tommie och Lena protesterade men tvingades gå med på kommunens ultimatum – annars skulle de inte få bygglov. På kommunens instruktioner ansökte de därför om fastighetsreglering hos Lantmäteriet grundat på avtalet med kommunen. Genom fastighetsregleringen överfördes 52 kvadratmeter mark från makarnas fastighet till kommunens gatufastighet. De tvingades också att betala kostnaderna för fastighetsregleringen på 26 000 kr.

Experter sågade kommunens olagliga villkor för bygglov
I samband med tidningen Sydsvenskans avslöjande om Vellinge kommuns agerande kritiserades det av flera experter, bland annat av företrädare för Lantmäteriet och framstående experter inom fastighetsrätt.

Till följd av kritiken tillsatte kommunen en intern utredning, som resulterade i att kommunstyrelsen den 27 februari 2017 beslutade att ändra riktlinjerna för handläggning av bygglovsansökningar i situationer som dessa. Enligt kommunens nya riktlinjer ska kommunen inte längre kräva gratis mark i utbyte mot bygglov. Men kommunen har hittills inte velat erkänna att den gjort fel.

Makarna Dahlström tar faller till domstol
Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnade Tommie och Lena sommaren 2017 ett krav till kommunen. Kravet gick ut på att kommunen skulle ge tillbaka marken och betala ersättning för förrättningskostnaderna. Kommunen fick på sig till slutet av sommaren att bestämma om den ville göra rätt för sig frivilligt – i annat fall skulle ärendet tas vidare till domstol.

Den 25 augusti 2017 meddelade kommunen via advokater att den inte skulle tillmötesgå makarna Dahlströms krav. Därför tar Tommie och Lena nu fallet till Malmö tingsrätt med hjälp av Centrum för rättvisa och yrkar att kommunen ska ersätta dem för marken som tvingats från dem samt för de förrättningskostnader de tvingats betala. Makarnas krav uppgår till drygt 80 000 kronor.

– Kommunen har inte respekterat Tommie och Lena Dahlströms äganderätt. Den har, utan stöd i lagen, som krav för att bevilja makarnas bygglovsansökan krävt att makarna avstår mark till kommunen, och dessutom betalar för det. Det har alltså rört sig om en slags utpressning från kommunens sida. Eftersom kommunen inte vill göra rätt för sig på frivillig väg tar vi fallet till domstol så att makarna Dahlström kan få tillbaka vad de har förlorat, säger Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, är ombud för makarna Dahlström.

Tisdagen den 24 april 2018 lämnades stämningsansökan in till Malmö tingsrätt. Makarnas krav på kommunen uppgår till drygt 80 000 kr.

– Kommunen hade inte stöd i lag för sitt ultimatum utan har ägnat sig åt olaglig bygglovsutpressning. Tommie och Lena Dahlström kräver de tillbaka värdet av den mark de har förlorat samt de kostnader de haft för att föra över marken till kommunen, säger Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa, är ombud för makarna Dahlström.

2018

Malmö tingsrätt

Stämningsansökan

Vellinge stämningsansökan - mask

Makarna Dahlströms stämmer Vellinge kommun.

24 april, 2018

Malmö tingsrätt

Svaromål

Svaromål Vellinge - mask

Kommunens svaromål-

8 juni, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge Yttrande över svaromål

Makarna Dahlströms yttrande.

26 september, 2018

Malmö tingsrätt

Komplettering

Vellinge Yttrande CFR (grunder)

Makarna Dahlströms yttrande med precisering av grunder.

8 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Muntlig förberedelse

Vellinge Prot muf

Protokoll från muntlig förberedelse.

10 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge yttrande efter muf

Kommunens yttrande efter muntlig förberedelse.

31 oktober, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge Yttrande efter muf makarna Dahlström

Makarna Dahlströms yttrande efter muntlig förberedelse.

21 november, 2018

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge - Yttrande kommunen dec

Kommunens yttrande.

19 december, 2018

2019

Malmö tingsrätt

Sammanställning

Vellinge TR sammanställning (feb)

Malmö tingsrätt sammanställning över målet

25 mars, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge kommunens yttrande (april)

Kommunens yttrande över tingsrättens sammanställning.

8 april, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge - Yttrande samt bevisuppgift 18 april 2019

Makarna Dahlströms yttrande tingsrättens sammanställning samt slutlig bevisuppgift.

18 april, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge - Kommunens bevisuppgift

Vellinge kommuns yttrande

20 juni, 2019

Malmö tingsrätt

Yttrande

Vellinge - Makarna Dahlströms yttrande samt kompletterade bevisuppgift - mask

Makarna Dahlströms yttrande

3 september, 2019