Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

 

Connie Dickinson Askenbäck. Foto: Centrum för Rättvisa.

Connie Dickinson Askenbäck kom till Sverige för att läsa en kandidatexamen. När utbildningen visade sig vara undermålig krävde hon att få tillbaka pengarna hon erlagt för de höga studieavgifterna. Såväl tingsrätt som hovrätt ansåg att utbildningen varit bristfällig. Nu ska fallet prövas av Högsta domstolen. Foto: Centrum för Rättvisa.

Hovrättens dom överklagas till Högsta domstolen 

Amerikanskan Connie Dickinson betalade drygt 170 000 kronor för en matematikutbildning vid Mälardalens högskola. Statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet, fann att utbildningen som Connie Dickinson läste inte höll måttet. Fyra av fem examensmål hade inte uppnåtts, och högskolans rätt att meddela examen ifrågasattes. Med Centrum för rättvisas hjälp krävde Connie Dickinson sina pengar tillbaka vid Västmanlands tingsrätt. Den 14 juni 2016 fick Connie Dickinson rätt av tingsrätten. Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt. Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd i målet och domen kom den 6 april 2017. Även hovrätten slog fast att högskolan var ersättningsskyldig på grund av att den sålt en utbildning som var av bristande kvalitet – men bestämde ersättningen till hälften av studieavgifterna. Både Mälardalens högskola och Centrum för rättvisa har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. 

Läs Clarence Crafoord i SvD om fallet här.

Betalade drygt 170 000 kr för utbildning som underkändes
Connie Dickinson är amerikansk medborgare med svenskt påbrå och kom till Sverige för att läsa en kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola. Utifrån kursbeskrivning och studieplan verkade utbildningen lovande och av hög kvalitet. I och med att studieavgifter vid universitet och högskola numera tas ut för utländska studenter betalade Connie Dickinson studieavgifter om drygt 170 000 kronor för utbildningen.

Men utbildningen visade sig vara undermålig. Undervisningen reducerades till att ibland endast bestå av utdelade åhörarkopior. Lärarna hade bristande språkkunskaper vad gäller både svenska och engelska och under en dataprogrammeringskurs saknades datorer. Studenter har fått sitta på golvet då det saknats tillräckligt med möbler.

Connie Dickinson är inte ensam om att vara missnöjd med kvaliteten på utbildningen. Flera studenter på utbildningen har klagat både till kursansvariga och till högskolans studentombudsman. Vidare har en namninsamling gjorts med anledning av den undermåliga undervisningen. Klagomålen har inte föranlett någon förändring.

Ett kvitto på utbildningens dåliga kvalitet kom när Högskoleverkets Universitetskanslersämbete (UKÄ), som på uppdrag av regeringen övervakar universitets- och högskoleutbildningen i Sverige, konstaterade att kandidatutbildningen vid Mälardalens högskola hade bristande kvalitet och inte levde upp till fyra av fem examensmål. Det innebar att högskolan riskerade att förlora sin examinationsrätt för utbildningen. Men efter att Mälardalens högskola under 1,5 års tid vidtagit flertalet åtgärder för att komma till rätta med bristerna beslutade UKÄ i slutet på februari 2015 att utbildningen nu borde uppfylla kraven. Mälardalens högskola fick därmed också behålla sitt examenstillstånd.

Kräver pengarna tillbaka
Eftersom Connie Dickinson inte har fått den utbildning som hon har betalat för vände hon sig till Mälardalens högskola i mars 2014 med ett krav på att få studieavgifterna återbetalade. Kravet avvisades av högskolan med motiveringen att det inte fanns lagstöd för en sådan återbetalning.

Den 20 april 2015 lämnade Connie Dickinson in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt. I sin dom från den 14 juni 2016 skriver tingsrätten att högskolan brutit mot avtalet med Connie Dickinson eftersom hennes utbildning i praktiken saknade värde. Tingsrätten fann därför att Connie Dickinson har rätt att få tillbaka allt vad hon betalat i studieavgift.

– Det här är ett väldigt glädjande besked och domen är både logisk och rimlig. Det är viktigt att det klargörs att enskilda människor som betalar för statliga tjänster inte är rättslösa. Och det är viktigt att landets högskolor får en tydlig markering att den utbildning man erbjuder och tar betalt för måste hålla den kvalitet som följer av lagar och förordningar, sa Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, företräder Connie Dickinson, angående tingsrättens dom.

Hovrättens prövning
Mälardalens högskola överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, som tog upp fallet till prövning. Hovrätten meddelade dom den 6 april 2017 och instämde i tingsrättens bedömning att ett avtalsförhållande uppkommit mellan högskolan och Connie Dickinson, där högskolan varit skyldig att leverera en utbildning som håller den kvalitet som följer av lagar och förordningar. Eftersom högskolan brutit mot denna förpliktelse fann hovrätten att den var skyldig att ersätta Connie Dickinson för studieavgifterna. Hovrätten ansåg dock till skillnad från tingsrätten att utbildningen inte helt saknat värde och bestämde därför högskolans återbetalningsskyldighet till hälften av studieavgifterna. Enligt hovrätten var dock tvistens huvudsakliga och principiella fråga om ett avtalsförhållande uppkommit och om utbildningen hållit bristfällig kvalitet. Eftersom Connie Dickinson fick rätt i dessa frågor gav hovrätten henne rätt till full ersättning för sina rättegångskostnader, vilket innebär att hon ansågs ha vunnit målet.

Domen överklagas till Högsta domstolen

Mälardalens högskola överklagade den 3 maj 2017 hovrättens dom till Högsta domstolen. Högskolan begär att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och förklara att högskolan inte är skyldig att återbetala några studieavgifter till Connie Dickinson. Högskolan begär vidare att Connie Dickinson ska betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kronor.

Även Connie Dickinson har, med hjälp av Centrum för rättvisa, överklagat hovrättens dom. Hon begär att Mälardalens högskola ska förklaras skyldig att återbetala studieavgifterna i dess helhet.

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Besked i den frågan kan komma under våren eller sommaren.

– Både tingsrätten och hovrätten har slagit fast att en högskola inte får ta betalt för en utbildning som inte håller måttet. Det är en logisk och rimlig slutsats, och det är bra att Högsta domstolen nu får tillfälle att sätta ned foten i denna viktiga principfråga, säger Clarence Crafoord.

 

Läs mer

I media

Artiklar angående överklagandet till Högsta domstolen

Artiklar i samband med domen den 6 april 2017

Artiklar i samband med domen den 14 juni 2016

Övriga artiklar