Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Connie 2

Svea hovrätt prövar fall om studieavgifter för utländsk student

Amerikanskan Connie Dickinson betalade drygt 170 000 kronor för en matematikutbildning vid Mälardalens högskola. Statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet, fann att utbildningen som Connie Dickinson läste inte höll måttet. Fyra av fem examensmål hade inte uppnåtts, och högskolans rätt att meddela examen ifrågasattes. Med Centrum för rättvisas hjälp krävde Connie Dickinson sina pengar tillbaka vid Västmanlands tingsrätt. Den 14 juni 2016 fick Connie Dickinson rätt av tingsrätten. Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt som i början av augusti meddelade att fallet tas upp till prövning där.

Läs Clarence Crafoord i SvD om fallet här.

Betalade drygt 170 000 kr för utbildning som underkändes
Connie Dickinson är amerikansk medborgare med svenskt påbrå och kom till Sverige för att läsa en kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola. Utifrån kursbeskrivning och studieplan verkade utbildningen lovande och av hög kvalitet. I och med att studieavgifter vid universitet och högskola numera tas ut för utländska studenter betalade Connie Dickinson studieavgifter om drygt 170 000 kronor för utbildningen.

Men utbildningen visade sig vara undermålig. Undervisningen reducerades till att ibland endast bestå av utdelade åhörarkopior. Lärarna hade bristande språkkunskaper vad gäller både svenska och engelska och under en dataprogrammeringskurs saknades datorer. Studenter har fått sitta på golvet då det saknats tillräckligt med möbler.

Connie Dickinson är inte ensam om att vara missnöjd med kvaliteten på utbildningen. Flera studenter på utbildningen har klagat både till kursansvariga och till högskolans studentombudsman. Vidare har en namninsamling gjorts med anledning av den undermåliga undervisningen. Klagomålen har inte föranlett någon förändring.

Ett kvitto på utbildningens dåliga kvalitet kom när Högskoleverkets Universitetskanslersämbete (UKÄ), som på uppdrag av regeringen övervakar universitets- och högskoleutbildningen i Sverige, konstaterade att kandidatutbildningen vid Mälardalens högskola hade bristande kvalitet och inte levde upp till fyra av fem examensmål. Det innebar att högskolan riskerade att förlora sin examinationsrätt för utbildningen. Men efter att Mälardalens högskola under 1,5 års tid vidtagit flertalet åtgärder för att komma till rätta med bristerna beslutade UKÄ i slutet på februari 2015 att utbildningen nu borde uppfylla kraven. Mälardalens högskola fick därmed också behålla sitt examenstillstånd.

Kräver pengarna tillbaka
Eftersom Connie Dickinson inte har fått den utbildning som hon har betalat för vände hon sig till Mälardalens högskola i mars 2014 med ett krav på att få studieavgifterna återbetalade. Kravet avvisades av högskolan med motiveringen att det inte fanns lagstöd för en sådan återbetalning.

– Det följer av allmänna avtalsrättsliga principer att man ska ha pengarna tillbaka om man inte får det som man har betalat för. Staten ska inte undkomma ansvar i en sådan här situation, säger Clarence Crafoord som är ombud för Connie Dickinson tillsammans med Fredrik Bergman och Sebastian Scheiman.

Den 20 april 2015 lämnade Connie Dickinson in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt. I sin dom från den 14 juni 2016 skriver tingsrätten att högskolan brutit mot avtalet med Connie Dickinson eftersom hennes utbildning i praktiken saknade värde. Tingsrätten finner därför att Connie Dickinson har rätt att få tillbaka allt vad hon betalat i studieavgift.

– Det här är ett väldigt glädjande besked och domen är både logisk och rimlig. Det är viktigt att det klargörs att enskilda människor som betalar för statliga tjänster inte är rättslösa. Och det är viktigt att landets högskolor får en tydlig markering att den utbildning man erbjuder och tar betalt för måste hålla den kvalitet som följer av lagar och förordningar, säger Clarence Crafoord.

Prövas av hovrätten
Mälardalens högskola överklagade tingsrättens dom och i början av augusti meddelade Svea hovrätt att fallet ska tas upp till prövning.

I sitt överklagande skriver högskolan att tingsrättens dom är fel. Det föreligger inget avtalsförhållande mellan högskolan och en betalande student – förhållandet är i stället offentligrättsligt i alla delar. Dessutom ger lagstiftningen redan studenterna ett fullgott skydd. Den tillsyn och granskning som utövas över landets högskolor innebär i sig att studenterna inte är rättslösa, enligt Mälardalens högskola.

Datum för eventuell huvudförhandling i hovrätten är inte bestämt.

Läs mer

 

I media

Artiklar i samband med domen den 14 juni 2016

Övriga artiklar