Äganderätt

Marie-Louise Grettve mot staten

Salems kommun förstörde infarten till Marie-Louise Grettves hus I samband med ett vägarbete. Kommunen vägrade sedan att återställa infarten och hon tvingades inleda en rättsprocess. Men processen drog ut på tiden så pass mycket att ärendet hann preskriberas, och tvisten mot kommunen löstes aldrig. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Marie-Louise Grettve stämt staten för att hennes rätt till domstolsprövning åsidosatts.


– Jag har under 15 års tid gjort allt jag kunnat för att få kommunen att återställa min infart. Nu har de rättsliga dörrarna slagit igen utan att tvisten blivit löst. Det är orimligt att jag inte kan få min sak prövad för att preskriptionstiden löpt ut på grund av att myndigheterna varit långsamma, säger Marie-Louise Grettve.

Efter att Salems kommun år 2007 byggde om vägen i Marie-Louise Grettves bostadsområde kan hon inte längre använda infarten till sitt hus. Fastigheten går numera bara att nå med bil via granntomten. Marie-Louise Grettve har förgäves försökt få kommunen att åtgärda problemet, men kommunen anser att den inte gjort något fel.

Marie-Louise Grettve tvingades därför att inleda en kostsam rättsprocess mot kommunen. Men efter många turer förlorade hon av formella skäl på grund av att den tioåriga preskriptionsfristen hade gått ut under målets handläggning. Tvisten är fortfarande inte löst och infarten går inte att använda.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Marie-Louise Grettve stämt staten för att hennes rätt till domstolsprövning har överträtts. I en dom i slutet av mars 2023 gav Stockholms tingsrätt Marie-Louise Grettve rätt. Tingsrätten ansåg att myndigheterna och domstolarna har handlagt hennes ärende för långsamt med tanke på preskriptionsfristen. Staten har därför överträtt Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning. Staten har inte överklagat tingsrättens dom och Marie-Louise Grettve har därför vunnit slutligt.

Kontakt