Remiss

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)

Centrum för rättvisa har avgett ett remissyttrande över betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning.


Utredningens uppdrag har varit att utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning är ett tvångsmedel som gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att under vissa förutsättningar i hemlighet hämta in information från exempelvis en dator, en mobiltelefon eller ett användarkonto på internet. 

Utredningen föreslår att lagen ska permanentas och att vissa ändringar ska göras i den. De föreslagna ändringarna handlar i huvudsak om förtydliganden av flera bestämmelser, ett lagstadgat dokumentationskrav och ett utökat tillämpningsområde.

Centrum för rättvisa har sammanfattningsvis följande synpunkter på betänkandet.

  1. Centrum för rättvisa avstyrker förslaget att utöka möjligheterna till hemlig kameraövervakning genom dataavläsning, på grund av att det medför en risk för oproportionerliga ingrepp i skyddet för enskildas hem och privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. 
  2. Centrum för rättvisa avstyrker den föreslagna regleringen av användning av överskottsinformation, på grund av att den inte är förenlig med Europakonventionens och EU-rättens krav på legalitet.
  3. Centrum för rättvisa delar utredningens bedömning att det finns ett behov av en samlad översyn av tvångsmedelsregleringen.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

Relaterade nyheter