Aktuellt

Partille kommun fälldes för brott mot äganderätten – sekretessbelägger uppgifter för att undvika ny stämning


I april 2021 vann Centrum för rättvisas klient Bill Persson mot Partille kommun i hovrätten. Hovrätten slog fast att Partille kommun hade brutit mot grundlagen när den tvingat Bill Persson att betala 793 961 kronor i gatukostnadsavgifter för kommunens byggprojekt. Stiftelsens jurister har därefter begärt ut handlingar för att säkerställa att kommunen följer domen även i förhållande till andra kommuninvånare i Bill Perssons situation. Men kommunen har valt att lägga locket på och hänvisar till sekretess för att skydda sig mot ytterligare stämningar. Centrum för rättvisa har överklagat sekretessbeslutet till kammarrätten för att få del av handlingarna.

– Syftet med offentlighetsprincipen är att den offentliga maktutövningen ska kunna granskas. Det vore därför orimligt om staten eller kommuner kunde hemlighålla information med hänvisning till risken att de kan komma att hållas ansvariga i domstol för överträdelser av grundlagen och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Erik Scherstén och Emanuel Klerfelt Johansson driver målet mot Partille kommun.

Bakgrunden är att Partille kommun för några år sedan beslutade att ett område i kommunen skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse. Kommunen bestämde därefter att de befintliga fastighetsägarna i området skulle vara med och betala för nya vägar som behövdes för exploateringsprojektet. Pensionären Bill Persson var en av de fastighetsägare som drabbades. Fem dagar innan julafton år 2017 fick han en gatukostnadsfaktura från kommunen på 793 961 kronor som skulle betalas inom en dryg månad.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson Partille kommun. Under våren 2021 gav Hovrätten för Västra Sverige Bill Persson rätt och konstaterade att kommunens gatukostnadsavgifter utgjort en överträdelse av hans grundlagsskyddade egendomsskydd. Hovrätten förpliktade därför kommunen att betala tillbaka den olagliga avgiften.

I ett pressmeddelande skrev kommunen att den ansåg att hovrättens dom ”lämnar en hel del frågetecken kring vilka konsekvenser den innebär framgent”. Trots det valde kommunen att inte överklaga domen till Högsta domstolen. Som ett led i arbetet med att kontrollera att kommunen följer hovrättens dom har Centrum för rättvisa begärt ut en promemoria i vilken Partille kommuns rättsliga ombud analyserar konsekvenserna av domen i förhållande till andra fastighetsägare som krävts på höga avgifter. Kommunen vägrar dock att lämna ut stora delar av handlingen med hänvisning till risken för kommande rättsprocesser. Centrum för rättvisa har nu överklagat sekretessbeslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Läs överklagandet här.

Läs Partille kommuns sekretessbeslut här.

Läs mer om Centrum för rättvisas klient Bill Persson och gatukostnadsavgifterna i Partille kommun här.

Foto till vänster: Partille kommun. Foto till höger: Centrum för rättvisa.  

Kontakt
Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa.
073 543 41 01 / [email protected]