Rättssäkerhet

Annika Utbult och Peter Borneby mot Tillväxtverket

Hundratals småföretagare har hamnat i kläm efter att Tillväxtverket plötsligt återkrävt korttidsstöd från företag som beslutat om utdelning, trots att det inte fanns något utdelningsförbud när stöden beviljades. Några av de drabbade är Centrum för rättvisas klienter Annika Utbult och Peter Borneby, som driver restaurangverksamhet i Borås. I oktober 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin vägledande dom i syskonens fall, och domstolen gick på Tillväxtverkets linje.


– Vi är chockade över hur den här processen har gått till. Att vi ska behöva betala tillbaka ett stöd som gått direkt till att betala våra anställdas löner på grund av en utdelning som aldrig betalades ut känns häpnadsväckande. Vi ser fram emot ett avslut och hoppas på att vårt fall kan hjälpa andra företag som råkat ut för samma sak, säger Annika Utbult.

Annika Utbult och Peter Borneby, som äger och arbetar i företaget, fattade våren 2020 ett beslut om att ta ut en mindre utdelning på grund av föregående års goda resultat. Men när pandemin slog till med full kraft försvann kunderna och syskonen fick ställa in utdelningen för att rädda företaget. Kort tid därefter beviljades företaget korttidsstöd av Tillväxtverket för att personalen inte skulle behöva sägas upp.

Men i januari 2021 fick syskonen beslut om att det korttidsstöd de fått för att betala de anställdas löner krävdes tillbaka av Tillväxtverket på grund av utdelningsbeslutet. Trots att det inte fanns något utdelningsförbud i lagen när syskonen beviljades stödet hade Tillväxtverket gjort en ny rättslig bedömning som innebar att alla företag som beslutat om utdelningar ska betala tillbaka det stöd de fått.

Tillväxtverkets återkrav kom som en kalldusch för hundratals småföretagare som efter bästa förmåga försökte förstå de nya reglerna om korttidsstöd och rädda sina företag under de extraordinära förhållanden som pandemin medförde. Tillväxtverkets hårda linje har därför utsatts för kritik och många företagare har överklagat återkravsbesluten till domstol. Förvaltningsrätten och kammarrätten har dock i många fall gjort olika bedömningar av om Tillväxtverkets återkrav och det ”retroaktiva” utdelningsförbud som dessa grundar sig på är lagliga.

I oktober 2022 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen frågan om Tillväxtverkets återkrav varit lagliga genom att pröva bland annat Annika Utbults och Peter Bornebys fall. Högsta förvaltningsdomstolen avslog deras överklagande och upprätthöll Tillväxtverkets återkravsbeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Annika Utbults och Peter Bornebys ursprungliga beslut om utdelning ”talar starkt” för att de inte ansåg sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter under våren 2020. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebär inte syskonens beslut att skjuta upp utbetalningen av utdelningen, eller att deras företag under april och maj 2020 förlorade ca 60 % av sin omsättning, att de har haft allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening.

 • 2021

  • Förvaltningsrätten i Stockholm

   Dom

   Förvaltningsrätten finner att tillräckliga slutsatser om företagets ekonomi inte kan dras utifrån företagets utdelningsbeslut och upphäver därför Tillväxtverkets beslut.

 • 2022

  • Kammarrätten i Stockholm

   Dom

   Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Tillväxtverkets beslut. Enligt kammarrätten utgör beslutet om utdelning en tydlig indikation på att företaget inte självt ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Prövningstillstånd

   Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om vilka förutsättningar som gäller vid återkrav av korttidsstöd efter beslut om utdelning,

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Yttrande Tilllväxtverket

   Tillväxtverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Tillväxtverkets beslut.

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Yttrande Annika och Peter

   Annika och Peter anser att det är Tillväxtverket som har bevisbördan för att stöd har lämnats på felaktig grund, och att Tillväxtverket inte har uppfyllt sin bevisbörda eftersom de endast hänvisat till ett beslut om utdelning. Enligt Annika och Peter ska en helhetsbedömning, varvid det ska beaktas att utdelningen aldrig verkställdes, att det är ett fåmansföretag och de extraordinära omständigheter som rådde under våren 2020 som tvingade företaget att snabbt beslut efter bästa förmåga för att rädda sitt företag och sina anställda.

  • Fall med familjeföretag i Borås blir vägledande när Högsta förvaltningsdomstolen prövar återkrav av pandemistöd

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Yttrande Tillväxtverket

   Tillväxtverket yttrar sig över vad Annika Utbult och Peter Borneby anfört och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen fastställer myndighetens beslut.

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Yttrande Annika och Peter

   Annika och Peter bemöter vad Tillväxtverket har anfört i sitt yttrande och begär att återkravet ska upphävas.

  • Högsta förvaltningsdomstolen

   Dom

   Högsta förvaltningsdomstolen avslår syskonens överklagande och går på Tillväxtverkets linje.

  • Familjeföretag förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen – Tillväxtverkets praxis står sig