Personlig integritet

Olivia mot Region Skåne

Trots att Olivias förlossning fortskred normalt utsattes hon, mot sin uttryckliga vilja, för ett riskfyllt och obefogat vårdingrepp som kallas för yttre press. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Olivia regionen och krävde skadestånd för att hennes rätt till kroppslig integritet och självbestämmande hade överträtts och för att inskärpa kravet på samtycke i vården. Men nu försöker regionen köpa sig fri från ansvar för händelsen genom processtaktiska manövrar.


Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under förlossning.

– Det värsta var att uppleva att andra kunde göra vad de ville mot min kropp trots att jag skrek att jag inte ville och uttryckligen hade motsatt mig ingreppet i mitt förlossningsbrev. Det är klart att det hade varit okej med yttre press om det hade varit nödvändigt för att rädda mitt barn. Men det här var ingen nödsituation, säger Olivia.

Olivia födde sitt andra barn vid Skånes universitetssjukhus i Lund sommaren 2017. Trots att förlossningen var snabb och bedömdes som normal, pressades Olivias barn ut mot hennes vilja genom ett riskfyllt vårdingrepp som kallas för yttre press. Det är en metod som inte är vedertagen och som är förenad med en ökad risk för förlossningsskador. Olivia hölls fast och utan förvarning tryckte en barnmorska ned armbågen och hela sin tyngd i Olivias mage. Trots att Olivia och hennes man protesterade högljutt pressade barnmorskan nedåt tills barnet forcerades ut i hög fart. Olivias dotter fick ett brutet nyckelben och Olivia fick en förlossningsskada i samband med födseln. Det har i efterhand konstaterats att ingreppet inte var medicinskt motiverat. 

Olivias fall illustrerar ett bredare problem inom vården. Enligt en studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet hade sju procent av de svenska kvinnor som deltog upplevt övergrepp (”abuse”) under sin förlossning. En granskning som VeckoRevyn har gjort visar att tio procent av alla förlossningsrelaterade IVO-anmälningar från de senaste åren handlar om åtgärder utan samtycke. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har konstaterat att patientlagens bestämmelser om integritet inte alltid efterlevs inom vården och att läget i det avseendet tycks ha försämrats de senaste åren. 

Den kroppsliga integriteten och självbestämmanderätten skyddas av grundlagen och Europakonventionen. Skyddet innebär att enskilda inte får utsättas för vårdingrepp som de inte har lämnat ett informerat samtycke till, om det inte handlar om nödsituationer där patientens vilja inte kan utredas. Samma rättighet finns också i patientlagen. 

Olivia har tidigare anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och begärt patientskadeersättning hos Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Vårdgivaren fick då kritik för hur förlossningen hade hanterats. En av LÖF anlitad medicinsk expert konstaterade att ”ingen indikation fanns för yttre press. Helt oklart varför detta ingrepp användes”, med andra ord att ingreppet inte varit medicinskt motiverat. Men varken IVO eller LÖF tog ställning till den grundläggande frågan om bristande samtycke och om Olivias rätt till självbestämmande hade åsidosatts genom användningen av yttre press. 

– Det är för svårt att utkräva ansvar för den som har utsatts för vårdingrepp utan informerat samtycke. För att garanteras en prövning är enskilda hänvisade till domstol, vilket inte många enskilda har råd med, säger Olivia Möller, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Olivia tillsammans med juristerna Erik Scherstén och Helena Myrin.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Olivia stämt vårdgivaren Region Skåne i domstol och begärt skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts. Syftet med rättsprocessen är att hjälpa Olivia att få upprättelse samt att inskärpa kravet på informerat samtycke för att stärka enskildas rätt till självbestämmande och integritet inom vården.

Men efter att Olivia stämde Region Skåne i april 2023 har frågan om regionens ansvar för det som hände under förlossningen satts på paus. I tingsrätten försökte regionen köpa sig loss från processen genom ett ”strategiskt medgivande” där regionen gick med på att betala skadestånd till Olivia, samtidigt som den förnekade ansvar för rättighetsöverträdelsen. För Olivia har målet dock aldrig handlat om pengarna utan om att ingen annan ska behöva vara med om det hon tvingats uppleva. Hon har därför utmanat regionens manöver. 

Frågan om regionen kan köpa sig fri från processen prövas separat av domstolarna och Olivia har vunnit både i tingsrätten och i hovrätten. I december 2023 slog hovrätten fast att regionen inte kunde köpa sig fri från ansvar i målet. Nu har regionen överklagat beslutet till Högsta domstolen där målet inväntar beslut om prövningstillstånd. 

– Det är första gången en svensk domstol stoppar ett försök att köpa sig fri från processen på det här sättet. Vi anser att domstolarnas beslut är helt korrekta. Europakonventionen innebär att Olivia har en rätt att få sitt fall prövat och att det inte går att ducka ett ansvarsutkrävande, så som regionen försökt göra i det här fallet, avslutar Olivias ombud Olivia Möller.